Puoluekokousaloite 27

  • 27 Työtä on jaettava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen työn tuottavuuden parantamiseksi ja joustavampien työaikojen järjestämiseksi. Samalla se viittaa SDP:n Varjosta valoon –ohjelman työelämän laadun kehittämistä, työelämän huokoistamista, työn ja muun elämän parempaa yhteensovittamista, sekä tuottavuuden mittaamisen kehittämistä koskeviin linjauksiin. Puoluekokous ei yhdy aloitteen vaatimukseen viikoittaisen työajan lyhentämisestä 35 tuntiin.

Toteutuminen

a:1:{i:0;a:1:{s:7:"content";s:15:"Ei ole edennyt.";}}

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen työn tuottavuuden parantamiseksi ja joustavampien työaikojen järjestämiseksi. Samalla se viittaa SDP:n Varjosta valoon –ohjelman työelämän laadun kehittämistä, työelämän huokoistamista, työn ja muun elämän parempaa yhteensovittamista, sekä tuottavuuden mittaamisen kehittämistä koskeviin linjauksiin. Puoluekokous ei yhdy aloitteen vaatimukseen viikoittaisen työajan lyhentämisestä 35 tuntiin.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään työajan lyhentämistä sekä tuottavuuden kohottamista työelämää huokoistamalla ja kohtuullistamalla työssä olevien työtaakkaa. Työn tuottavuuden nostaminen on suomalaisen yhteiskunnan kohtalonkysymys. Tämän toteuttamiseen ei ole vain yhtä keinoa. Tarvitsemme muun muassa parempaa johtamista ja hyvää työn organisointia, parempaa työelämän laatua, työntekijöiden osaamisen täysimääräistä hyödyntämistä, sekä joustavia työaikoja. Suomen suuri haaste on tällä hetkellä työllisyyden parantaminen ja työttömyyden nujertaminen. Tästä näkökulmasta työn jakaminen työaikaa lyhentämällä, niiltä joiden työtaakka on liian suuri kipeästi työtä tarvitseville, näyttää perustellulta. Samaan aikaan kohtaamme kuitenkin myös toisen haasteen; työvoimaa siirtyy jo nyt pois työmarkkinoilta eläkkeelle enemmän kuin uutta työvoimaa tulee tilalle. Erityinen haaste tulee olemaan osaavan työvoiman riittävyys. Toimialat ovat myös erilaisia. Joillakin aloilla työajan lyhennys voi tuoda tuottavuushyötyä, jos esimerkiksi tuotantovälineet saadaan näin tehokkaampaan käyttöön vuorotyön avulla. Toisilla toimialoilla taas osaajat kerta kaikkiaan loppuvat, jos työaikaa lyhennetään. Työajan lyhentäminen ei olisi näin ollen toimiva ratkaisu. SDP on sitoutunut Varjosta valoon –ohjelmassaan työelämän kehittämiseen, jonka tavoitteena on tuottava ja laadukas työ sekä hyvä ja tasapainoinen elämä. Pidemmät työurat ja työllisyyden vahvistaminen vaatii toteutuakseen työelämää joka arvostaa ihmistä ja tämän työn ulkopuolisia tarpeita. Oleellista on todellinen eikä muodollinen eläkeikä. Maailman parasta työelämää kohden voidaan edetä vähentämällä työelämän kokonaiskuormittavuutta, vahvistamalla työsuojelujärjestelmää, sekä lisäämällä työelämän huokoisuutta ja joustavuutta niin työntekijöiden kuin työnantajien tarpeet huomioiden (ottamalla käyttöön laajasti mm. työaika- ja lomapankkeja, etätyö- ja työaikamalleja). Olemassa olevan työn jakamisen sijaan huomio on kiinnitettävä uuden työn luomiseen työttöminä olevien työllistämiseksi ja työelämän laadun kehittämiseen työelämässä olevien työnimun vahvistamiseksi. Ikääntyvä Suomi tarvitsee kaikkien työmarkkinoiden käytettävissä olevien täyden työpanoksen.

Aloitteet

27

Työtä on jaettava

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Sosialidemokraattinen liike on työväenliike, jonka ansiosta suomessa on mm. kahdeksantuntinen työpäivä ja nykyisenkaltainen työlainsäädäntö. Työaikaa on edelleen pyrittävä lyhentämään. Sosialidemokratian on vaadittava lyhempää työviikkoa ja lomien pidentämistä. Työn jakaminen ja työviikkojen lyhentäminen on otettava vasemmistolaisen työurien pidentämiskeskustelun kärkiteemaksi.

Työaikaa voidaan lyhentää tuottavuuden kasvun tahdissa, jolloin palkat eivät sen vuoksi pienenisi eikä maamme kilpailukyky kärsisi. Kun tavaroita voidaan automaation ansiosta yhä vähemmällä ihmistyöllä, on luontevaa, että työaikaa asteittain lyhennetään.

Suurin osa olisi valmis antamaan enemmän aikaa perheelleen ja harrastuksilleen, minkä vuoksi yleinen työajan lyhennys ja yksilölliset työajat olisivat perusteltuja. Pidemmät lomat tai sapattivapaat sopivat usein myös niille aloille, joilla viikoittaisen työajan kaavamainen lyhennys 35 tuntiin ei ole käytännössä mahdollinen.

Työelämätutkijoiden mukaan siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon voisi olla yhteiskunnalle taloudellisesti kannattavaa, sillä se voisi saada suomalaiset jaksamaan työelämässä nykyistä pidempään. Nykyinen tehokkuusajattelu on tullut tiensä päähän: ihmisen tehokkuutta ei pidä mitata kvartaalilla vaan koko työuralla.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puolueen toimimaan aktiivisesti työn jakamisen puolesta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 40