Puoluekokousaloite 28

  • 28 Skapa regelrätta anställningar för personer i arbetslivsträning

Puoluekokouksen päätös

Beslutsförslag Partikongressen omfattar motionens målsättning att fästa uppmärksamhet vid missbruk av systemet med arbetslivsträning. Arbetslivsträning bör förverkligas som en äkta arbetsorientering och så att den inte ses som en ersättning för ett normalt arbetsförhållande. SDP bör utreda hur man kan avlägsna olägenheterna både vad gäller arbetslivsträning och vad gäller olika studiehelheters praktikperioder. Partikongressen omfattar inte motionens förslag att omvandla arbetslivsträningsperioderna till tidsbundna arbetsförhållanden. Päätösesitys Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen puuttua työelämävalmennukseen liittyviin väärinkäytöksiin. Työelämävalmennuksen tulee toteutua aitona valmennuksena niin, ettei sitä käytetä normaalia työtä korvaavana. SDP:n tulee selvittää, miten niin työelämävalmennukseen kuin eri opintokokonaisuuksiin sisältyviin harjoittelujaksoihin liittyviä epäkohtia voidaan tehokkaimmin poistaa. Puoluekokous ei yhdy aloitteen esitykseen työelämävalmennusjaksojen muuttamisesta muodoltaan määräaikaisiksi työsuhteiksi.

Toteutuminen

Etenee. Nykyiset työmarkkinatoimenpiteet (työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu) yhdistettiin vuoden 2013 alusta työkokeiluksi, jonka käyttötarkoitusta selkiytetään.

Päätösesitys Muutosesitykset

Beslutsförslag Partikongressen omfattar motionens målsättning att fästa uppmärksamhet vid missbruk av systemet med arbetslivsträning. Arbetslivsträning bör förverkligas som en äkta arbetsorientering och så att den inte ses som en ersättning för ett normalt arbetsförhållande. SDP bör utreda hur man kan avlägsna olägenheterna både vad gäller arbetslivsträning och vad gäller olika studiehelheters praktikperioder. Partikongressen omfattar inte motionens förslag att omvandla arbetslivsträningsperioderna till tidsbundna arbetsförhållanden. Päätösesitys Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen puuttua työelämävalmennukseen liittyviin väärinkäytöksiin. Työelämävalmennuksen tulee toteutua aitona valmennuksena niin, ettei sitä käytetä normaalia työtä korvaavana. SDP:n tulee selvittää, miten niin työelämävalmennukseen kuin eri opintokokonaisuuksiin sisältyviin harjoittelujaksoihin liittyviä epäkohtia voidaan tehokkaimmin poistaa. Puoluekokous ei yhdy aloitteen esitykseen työelämävalmennusjaksojen muuttamisesta muodoltaan määräaikaisiksi työsuhteiksi.

Puoluehallituksen lausunto

Partistyrelsens utlåtande I motionen uppmärksammas det faktum att personer i arbetslivsträning utnyttjas som billig och flexibel arbetskraft på arbetsmarknaden i stället för att erbjuda dem verklig arbetslivsträning. I motionen krävs regelrätta arbetsvillkor också för personer i arbetslivsträning. Motionsställarna föreslår att den som genomgår arbetslivsträning under den tiden erbjuds ett tidsbundet arbetsförhållande, som med tanke på lön och förmåner motsvarar de allmänna arbetsvillkoren i ifrågavarande organisation. Motionen tar upp problem som det är skäl att uppmärksamma, och som särskilt berör högskoleutbildade ungdomar. I vissa fall kan det mycket omfattande systemet med arbetslivsträning användas för att utnyttja ungdomar som söker ett arbete. Men det är inte villkoren för arbetslivsträning som är problemet utan snarare det faktum att systemet missbrukas. Det gäller exempelvis fall med företag eller organisationer som i realiteten har behov av normal arbetskraft men inte har ekonomiska resurser att anställa. De tar in människor enligt systemet med arbetslivsträning som ersättande arbetskraft, i stället för att erbjuda verklig orientering. Arbetslivsträning är, om systemet förverkligas så som det är avsett, ett oftast fungerande arrangemang, via vilket en ung arbetssökande får kontakt med arbetslivet och värdefulla arbetserfarenheter, också av krävande uppgifter. Det kan innebära starten på en ordentlig arbetskarriär. Det är möjligt att du efter avslutad arbetslivsträning kan rekryteras direkt av det företag eller den organisation du genomfört träningen hos. För arbetsgivarna är systemet med arbetslivsträning ett enkelt sätt att få in fräscha synpunkter och nya innovationer i organisationen. I bästa fall möjliggör arbetslivsträningen att företaget kan rekrytera en ny, kunnig arbetstagare. Systemet med arbetslivsträning kan på ett betydande sätt gynna både den som tränas och den organisation som erbjuder träningen. Men villkoren för det arbete som utförs inom ramen för arbetslivsträning är svaga. Att enligt motionens förslag förändra dem så att arbetslivsträning direkt skulle motsvara ett normalt arbetsförhållande skulle dock sannolikt minska antalet arbetslivsträningsplatser avsevärt. Antalet platser skulle inte vara tillgängliga i nuvarande omfattning. En betydande minskning av arbetslivsträningen skulle inte gynna de unga som är på väg ut på arbetsmarknaden. Det skulle knappast heller innebära att vi i stället skulle kunna räkna med motsvarande antal arbetsplatser på regelrätta villkor och med tidsbundna avtal. I motionen uppmärksammas framförallt det stora antalet högskoleutbildade som genomför arbetslivsträning i statsförvaltningen. Utnyttjandet av arbetslivsträning inom statsförvaltningen för att täcka den personalbrist som förorsakas av statens produktivitetsprogram är en snedvridning som måste åtgärdas genom att se till att organisationerna har tillräckliga ekonomiska resurser i proportion till de uppgifter de är skyldiga att utföra. Samtidigt bör man se till att den verkliga målsättningen med arbetslivsträning för unga förverkligas. I motionen tas utrikesförvaltningen som ett exempel och de anmärkningar som framförs är allmänt erkända. Det är också sant att arbetslivsträningen där inte öppnar någon direkt möjlighet att göra karriär vid ministeriet, trots att de arbetsuppgifter som många av dem som genomgår arbetslivsträning utför är krävande och sådana som den fasta personalen också handhar. Villkoren för rekrytering i utrikesförvaltningen är emellertid välkända och de har ställts utgående från förvaltningsområdets egna behov. Trots att inga direkta karriärmöjligheter finns, innebär en arbetslivsträningsperiod också i utrikesförvaltningen att du med tanke på framtida sysselsättning har ett värdefullt kunnande och värdefulla erfarenheter. I många andra branscher inom statsförvaltningen är det möjligt att få ett arbete efter att först ha genomfört sin arbetslivsträningsperiod (i exempelvis ministerier, statliga verk, närings-, trafik- och miljöcentraler). Bedömningen av huruvida villkoren för arbetslivsträning är rimliga och eventuella förändringar av arbetsuppgifterna har också att göra med den mera omfattande frågan om villkoren rent allmänt för praktikperioderna i olika studiehelheter. Problemen är mångfacetterade och de bör åtgärdas så att studenterna alltid får tillräcklig orientering under praktikperioderna och att omständigheterna är acceptabla. Då vi granskar villkoren för praktikarbete bör vi också fästa uppmärksamhet vid att jämställdhet bland olika studerandegrupper förverkligas. Puoluehallituksen lausunto Aloitteessa nostetaan esille työelämävalmennuksessa olevien hyödyntäminen työmarkkinoille halpana ja joustavana työvoimana aidon valmennuksen sijaan. Aloitteessa vaaditaan kunnollisten työehtojen turvaamista myös työelämävalmennettaville. Tämä esitetään toteutettavaksi niin, että työelämävalmennettaville tarjottaisiin valmennuksen ajaksi määräaikainen työsuhde, joka vastaisi palkaltaan ja eduiltaan kyseessä olevassa organisaatiossa yleisesti käytössä olevia työehtoja. Aloite nostaa esille huomionarvoisia ongelmia koskien erityisesti nuoria korkeakoulutettuja. Työelämävalmennettavien erittäin laaja-alainen käyttö sisältää joissakin tapauksissa kipeästi työpaikkaa etsivien nuorten hyväksikäytön piirteitä. Ongelman ydin ei ole kuitenkaan työelämävalmennuksen ehdoissa, vaan työelämävalmennettavien käyttämisessä väärin. Tällaisia ovat tapaukset, joissa yritys tai virasto tarvitsisi oikeasti lisää normaalia työvoimaa, mutta siihen ei ole taloudellisia resursseja. Sen sijaan se ottaa työelämävalmennettava-nimikkeellä ihmisiä korvaavaksi työvoimaksi aidon valmentamisen sijaan. Työelämävalmennus on tarkoituksensa mukaisesti toteutuessaan useimmiten toimiva järjestely, jonka kautta nuori työnhakija saa tuntumaa työelämään ja arvokasta työkokemusta, myös sisällöltään vaativissa tehtävissä. Tämä auttaa työuran kunnollista käynnistymistä. Mahdollista on myös rekrytoituminen valmennuksen jälkeen suoraan siihen yritykseen tai organisaatioon, jossa työelämävalmennusta suoritetaan tai sitä lähellä olevaan tahoon. Työnantajalle työuravalmennettavan ottaminen on matalan kynnyksen keino saada organisaatioon tuoreita näkemyksiä ja uutta intoa. Parhaassa tapauksessa työuravalmennus luo polun uuden osaavan työntekijän rekrytoimiselle. Työelämävalmennus voi hyödyttää merkittävästi niin valmennettavaa kuin valmennettavan ottavaa organisaatiota. Työelämävalmennettavan työskentelyn ehdot ovat kuitenkin heikot. Niiden muuttaminen aloitteessa esitetyllä tavalla suoraan normaalia työsuhdetta vastaaviksi vähentäisi todennäköisesti kuitenkin merkittävästi työelämävalmennuksen määrää. Paikkoja ei olisi enää nykyisen kaltaisessa laajuudessa saatavilla. Työelämävalmennuksen määrän merkittävä väheneminen ei olisi nuorten työmarkkinoille siirtyvien edun mukaista. Tämä tuskin merkitsisi sitä, että tilalle syntyisi verrattavissa oleva määrä kunnollisilla työehdoilla ja määräaikaisilla sopimuksilla tarjolla olevia työpaikkoja. Aloitteessa nostetaan esiin erityisesti korkeakoulutettujen työelämävalmennettavien laaja-alainen käyttö valtionhallinnossa. Valmennettavien käyttö paikkaamaan tuottavuusohjelman seurauksena syntynyttä henkilöstöresurssien vajetta on vinouma, johon tulee puuttua huolehtimalla organisaatioiden riittävistä taloudellisista resursseista suhteessa niille määrättyihin tehtäviin. Samalla on katsottava, että työelämävalmennuksen tosiasiallinen tarkoitus nuoren valmentamisesta toteutuu. Aloitteessa käytetään esimerkkinä ulkoasianhallintoa, minkä osalta esille tuodut väitteet ovat yleisesti tunnustettuja. On myös totta, ettei työelämävalmennus mahdollista tältä osin suoraa urapolkua ministeriöön huolimatta siitä, että monet valmennettavien suorittamat työtehtävät ovat sisällöllisesti vaativia ja vakinaista henkilöstöä vastaavia. Ulkoasianhallintoon rekrytoitumisen ehdot ovat kuitenkin laajalti tiedossa ja ne on määritelty hallinnonalan omien tarpeiden näkökulmasta. Vaikka suora urapolku ei olekaan mahdollinen, tarjoaa työuravalmennus myös ulkoasianhallinnossa myöhemmän työllistymisen kannalta arvokasta osaamista ja kokemusta. Monien muiden valtionhallinnon alojen osalta työpaikan saaminen työuravalmennuksen kautta on mahdollista (esim. ministeriöt, virastot, ELY-keskukset). Työelämävalmennuksen ehtojen kohtuullisuuden arviointi, ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset, sivuavat myös laajempaa kysymystä eri opintokokonaisuuksiin kuuluvien harjoittelujaksojen suorittamiseen liittyvistä ehdoista. Harjoittelujaksojen toteutukseen liittyvät epäkohdat ovat monitasoisia ja niihin on puututtava, jotta harjoittelu sisältäisi aina riittävän ohjauksen ja se tapahtuisi kohtuullisina pidettävissä olosuhteissa. Harjoittelun ehtojen osalta myös eri opiskelijaryhmien väliseen tasa-arvoon tulee kiinnittää huomiota.

Aloitteet

28

Skapa regelrätta anställningar för personer i arbetslivsträning

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:s motion

För tillfället utnyttjas personer i arbetslivsträning inom statsförvaltningen för att lappa den personalbrist som förorsakas av statens produktivitetsprogram. Ofta är dessa personer nyligen utexaminerade magistrar eller personer med tidigare erfarenhet från arbetslivet.

Kravet på att kunna komma i arbetslivsträning är att man skall vara över 25 år gammal eller har yrkesutbildning eller får grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning. Dessa personer hamnar ut för en sträng sållning med anställningsintervjuer och blir anställda för korta perioder. Efter träningen blir anställningen oftast inte stadigvarande utan organisationen tar istället in en ny person i träning. Vid Utrikesministeriet som använder speciellt mycket sådana personer, kommer inte de tränade ens efter detta i ett regelrätt anställningsförhållande i och med att de skall genomgå ministeriets KAVAKU-kurs, för utbildning i internationella uppdrag.

En lösning på detta problem vore att de som är i arbetslivsträning försäkras en lika lång regelrätt anställning med lön och andra förmåner som de genomgår i form av träning. Ett halvt år av träning bör alltså berättiga till en lika lång riktig anställning.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf föreslår, att

arbetslivsträningen bör berättiga till regelrätta anställningar och att de som tränas skall få lika långvariga regelrätta anställningar som träningen är.

 

Luodaan oikeita työsuhteita työelämävalmennuksessa oleville henkilöille
Finlands Svenska Socialdemokrater rf:n aloite

Tällä hetkellä työelämävalmennusta suorittavia henkilöitä käytetään hyväksi valtionhallinnossa paikkamaan valtion tuottavuusohjelmasta johtuvaa henkilöstövajetta. Usein he ovat joko vastavalmistuneita maistereita tai aikaisempaa työkokemusta omaavia henkilöitä.

Työelämävalmennukseen pääsy edellyttää 25 vuoden ikää, ammattikoulutusta tai että henkilö on oikeutettu peruspäivä- tai ansiopäivärahaan. Nämä henkilöt joutuvat käymään läpi tiukan seulan työpaikkahaastatteluineen, jonka jälkeen heidät palkataan lyhyeksi ajaksi. Harjoittelun jälkeen työsuhteita ei yleensä jatketa, vaan organisaatio ottaa henkilön tilalle uuden harjoittelijan. Ulkoministeriössä, missä käytetään erityisen paljon tällaisia henkilöitä, työpaikan saamista hankaloittaa vielä se seikka, että henkilöstöltä edellytetään ministeriön KAVAKU-kurssin (koulutus kansainvälisiä tehtäviä varten) suorittamista.

Yksi ratkaisu tähän ongelmaan olisi, että työelämävalmennusta suorittaville taattaisiin yhtä pitkä työsuhde palkkoineen ja etuineen kuin mitä harjoittelu kestää. Puolen vuoden harjoittelu oikeuttaisi siis yhtä pitkään työsuhteeseen.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf esittää, että

työelämävalmennuksen on oikeutettava kunnon työsuhteisiin ja että harjoittelun suorittavat saavat harjoittelun mittaisia työsuhteita.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 41