Puoluekokousaloite 13

  • 13 SDP:n kirkastettava talouspoliittinen linjansa

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous korostaa SDP:n oman talouspoliittisen linjan jatkuvaa kehittä-mistä ja tähän liittyvien kannanottojen merkitystä.

Toteutuminen

a:1:{i:0;a:1:{s:7:"content";s:7:"Etenee.";}}

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous korostaa SDP:n oman talouspoliittisen linjan jatkuvaa kehittä-mistä ja tähän liittyvien kannanottojen merkitystä.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään uskottavan sosialidemokraattisen talouspoliittisen vaihtoehdon määrittelemistä vastapainoksi oikeistovoimien markkinaliberalismille. Sosialidemokraattisen talouspolitiikan luominen on jatkuva prosessi. Puolueen ideologian mukaan talouspoliittisten reformien avulla edistetään sosialidemokratian arvojen toteutumista. Sdp:n talouspoliittisia linjauksia on määritelty puoluekokousten ohjelmal-lisissa kannanotoissa, puoluehallituksen ja valtuuston hyväksymissä kannanotoissa ja ohjelmissa sekä eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjeteissa vuosina 2007-2010. Niiden punaisena lankana on ollut vahva kasvupolitiikka, työllisyyden tukeminen ja vastuullinen budjettipolitiikka sekä vaatimus oikeudenmukaisesta tulonjaosta. Puolue on eri yhteyksissä vaatinut kansainvälisen rahoitusjärjestelmän pelisääntöjen laajaa uudistusta johtopäätöksenä vuoden 2008 finanssikriisistä. Näihin vaatimuksiin on kuulunut mm pankkien riskinoton rajoittaminen, pankkien palkitsemisjärjestelmiin puuttuminen, kansainvälisen rahoitusjärjestelmän demokratisointi ja rahoitusmarkkina-veron aikaansaaminen. Tähän liittyvää aineistoa on tuottanut ja tilaisuuksia järjestänyt laajasti Kalevi Sorsa –säätiö finanssikriisiprojektissaan. SDP on ollut erityisen aktiivinen Sosialistisessa Internationaalissa ja Euroopan sos.dem. puolueessa kansainvälisen rahoi-tusjärjestelmän uudistamiseksi. Nobel-palkitun taloustieteilijä Stiglitzin finanssikriisiä arvioivassa työryhmässä on SDP:tä edustanut puhemies Eero Heinäluoma. Ryhmän ehdo-tukset ovat johtaneet useisiin SI:n kannanottoihin vuosien 2008-2012 aikana. Eurooppalaisella tasolla sosialidemokraattiset puolueet ovat jatkuvasti puhuneet julkisten talouksien vyönkiristyspolitiikan haitallisuudesta, finanssimarkkinoiden tiukemman sääntelyn tarpeesta ja kriisin aiheuttaman taakan oikeudenmukaisemmasta jakamisesta. SDP:n tultua hallitukseen kesällä 2011 Suomen politiikan linja Euroopan talouskriisin hoitamisessa muuttui SDP:n vaatimaan ja vaaleissa esillä pitämään suuntaan. SDP ajoi Kataisen hallituksen ohjelmaan lävitse kannanoton, jossa ensimmäistä kertaa Suomi kannattaa rahoitusmarkkinaveron aikaansaantia myös eurooppalaisena ratkaisuna. Sa-moin SDP:n vaatimuksesta ohjelmaan tuli pankkiveron toteuttaminen. Aloitteessa on esitetty hyvin perusteltu huoli siitä, onko SDP:n talouspoliittinen sanoma saatu muotoiltua riittävän selkeäksi ja uskottavaksi. Käytännön talouspolitiikan taustalla olevat teoreettiset perusteet ja niiden erot markkinaliberaaliin oikeistolaiseen poli-tiikkaan tulisi tuoda nykyistä vahvemmin esiin ja politiikan sisältö on johdettava vah-vemmin tästä teoriaperustasta.

Aloitteet

13

SDP:n kirkastettava talouspoliittinen linjansa

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Sosialidemokratia on kautta historiansa ollut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja työn aate. Sosialidemokraattiset puolueet ovat suuressa määrin rakentuneet näiden kahden teeman perustalle, mikä näkyy niiden linjauksissa tänäkin päivänä. Sama pätee myös Suomessa SDP:n kohdalla.

Taloudelliset suhdannevaihtelut ja 1930-luvun suuri lama saivat kuitenkin sosialidemokraattiset liikkeet näkemään, että talouspolitiikka oli myös vakavasti otettava keino oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Gunnar Myrdalin ja John Maynard Keynesin vallankumoukselliset ajatukset saivat vastakaikua varsinkin pohjoismaisessa sosialidemokraattisessa perheessä, ja näiden teesien varaan rakentui pitkälti myös SDP:n talouspoliittinen linja.

Kuitenkin pääomamarkkinoiden vapauttaminen ja 1990-luvun alun laman jälkihoito sekä nykyisenkin velkakriisin käsitteleminen ovat antaneet merkkejä puolueen talouspoliittisen linjan hämärtymisestä. Tämä linja kaipaisikin kipeästi kirkastamista ja selkeyttämistä.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP määrittelee nykyistä selkeämmin ja kattavammin oman talouspoliittisen linjansa niin, että se paitsi pohjautuu vankasti puolueen arvomaailmaan mutta on myös konkreettinen vastavoima oikeistovoimien markkinaliberalismille.
Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 22