Puoluekokousaloite 9

  • 9 Lihatuotteille haittavero

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että ympäristö- ja haittaverojen käyttöä tulee lisätä huomioiden tulonjakonäkökohdat.

Toteutuminen

Etenee. Ympäristö- ja haittaveroja on korotettu valtiontalouden tasapainottamiseksi, mutta päätökset on tehty turvaten kansalaisten mahdollisuus oman vakaumuksen tai elämäntyylinsä noudattamiseen. Kevään 2014 kehyspäätöksessä päätettiin, että tupakkaveroa, sähköveroa, lämmitys-, voimalaitos ja työkonepolttoaineiden CO2-veroa, liikennepolttoaineiden veroa sekä ajoneuvoveroa korotetaan.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että ympäristö- ja haittaverojen käyttöä tulee lisätä huomioiden tulonjakonäkökohdat.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 9-10 Aloitteet käsittelevät haittaveroja. Aloitteessa 9 esitetään haittaveroa lihatuotteille sen hiilidioksidipäästöjen vuoksi. Aloitteessa 10 esitetään korotuksia tupakkaveroon. Verotus on tehokas keino vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Haittaverojen avulla voidaan vähentää haitallista käyttäytymistä, kuten epäterveellisiä elintapoja tai ilmas-tolle haitallista toimintaa. Sen vuoksi ympäristö- ja haittaverojen käyttöä on monissa tapauksissa järkevää lisätä nykyisestä. Halutessaan ihmiset voivat välttää haittaverot vähentämällä niillä verotettujen asioiden kuluttamista tai muuttamalla käyttäytymistään muutoin. Tupakkaveron voi välttää vähentämällä tupakointia ja lihatuotteiden haittaveron vähentämällä lihan syöntiä. Molempien ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat myönteisiä. Tupakkaveron kohdalla on huomioitava mahdollinen lisääntyvä mat-kustajatuonti, mikä osaltaan heikentää veronkorotuksen myönteisten vaikutusten to-teutumista. Lihatuotteiden verotuksen perusteita ja tarpeellisuutta voidaan selittää osana verotuksen terveysvaikutusten läpikäyntiä. Valmisteverojen avulla verotetaan jo tiettyjä elintarvikkeita kireämmin kuin muita, esimerkiksi makeisia, jäätelöä ja virvoi-tusjuomia. Parhaillaan selvitetään laajempaa sokeriveroa. Ympäristö- ja haittaverojen kiristäminen ei tarjoa kestävää ratkaisua valtiontalouden tilan parantamiseen: niiden tarkoituksena on vähentää verotettavaa toimintaa, jolloin myös veropohja pienenee. Näin ollen haittaverot ovat nimenomaan käyttäytymistä oh-jaavia välineitä, eivätkä ensisijaisesti fiskaalisia välineitä. Haittaveroja käytettäessä on myös vältettävä moninkertaista ohjausta, eli niitä on käytettävä harkiten muiden ohja-uskeinojen kanssa.

Aloitteet

9

Lihatuotteille haittavero

Globaalisosialidemokraatit GSD ry:n aloite

Syömisen osuus on noin kolmannes yksityisen kulutuksen ympäristövaikutuksista. Elin-tarvikkeiden ympäristövaikutusten suurimmat aiheuttajat ovat ruokavalion lisäksi ruoan kypsentäminen sekä ostosmatkat. Eläinperäisten tuotteiden ympäristövaikutukset ovat suhteellisen suuria kasvipohjaisiin tuotteisiin verrattuna. Sekä naudanlihan- että riisin-tuotanto lisäävät erityisesti ilmastonmuutosta.

Ongelmallista onkin, että suomalaisten ruokailutottumukset ovat kehittyneet viime aikoina ympäristön ja eläinten kannalta epäedulliseen suuntaan: lihankulutus on noussut 1970-luvun alusta noin 30 kiloa henkeä kohden vuodessa, ja vuonna 2007 suomalainen söi keskimäärin 76 kiloa lihaa. (Finfood, Lihatiedotus). Samalla toisaalta syötäväksi kelpaavan ruoan hukka on kotitalouksissa jopa 10 prosenttia, kun kaupassa ruokahävikki on vain 1–2 prosentin luokkaa. Kun ruokaa hankitaan Suomessa 600–700 kiloa henkilöä kohden vuodessa, syötäväksi kelpaavaa ruokajätettä syntyy vastaavasti noin 30–70 kiloa.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Foodchain -hankkeen mukaan ruoan ympäristöjälkeä on tällä hetkellä helpointa pienentää kulutustottumuksia muut-tamalla. (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Foodchain -hanke, Miten syödä ympäristöä säästäen 18.12.2007) Meidän tuleekin kehittää ohjauskeinoja, jotka saman-aikaisesti auttavat muuttamaan ruokavaliota ympäristöä vähemmän kuluttavaksi sekä ohjaavat ruokahävikkiä vähentävään suuntaan. Yksi tällainen keino on haittavero, joka nostaa haitallisempia tuotteiden hintaa ja samalla vähentää niiden hukkaan heittämistä.

 

Globaalisosialidemokraatit GSD ry esittää, että

Suomessa otetaan käyttöön erillinen haittavero lihalle sen suhteellisesti suurien hiilipäästöjen vuoksi. Samalla lisätään tiedotusta eri raaka-aineiden ilmas-tovaikutuksista ja ohjataan kulutusta vähän kasvihuonekaasuja tuottaviin tuotteisiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 19