Puoluekokousaloite 11

  • 11 Lapsivähennys palautettava verotukseen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että veropolitiikan yleisenä tavoitteena on oltava laaja ja aukoton veropohja sekä selkeä verojärjestelmä. Erilaisia verotukien ja -vähennysten tarvetta tulee jatkuvasti arvioida verotuksessa uudelleen.

Toteutuminen

Lapsivähennyksen palautus verotukseen ei ole edennyt. Täysin uusien verovähennysten käyttöönoton osalta ollaan oltu pidättyväisiä, sillä valtiontalouden tasapainottamiseksi on pyritty pikemminkin karsimaan myös käytössä olevia vähennyksiä ja tiivistämään näin veropohjaa. Muutoin etenee peruslinjan mukaisesti. Hallituksen veropolitiikan peruslinja on laajat veropohjat, kriittisyys huojennuksia kohtaan, ja matalat verokannat. Lounasseteleillä on kuitenkin tärkeä merkitys palkansaajan säännöllisen levon ja ruokailun toteuttamisessa.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että veropolitiikan yleisenä tavoitteena on oltava laaja ja aukoton veropohja sekä selkeä verojärjestelmä. Erilaisia verotukien ja -vähennysten tarvetta tulee jatkuvasti arvioida verotuksessa uudelleen.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 11-12 Aloitteet koskevat verovähennyksiä ja –huojennuksia. Aloitteessa 11 esitetään lapsivähennyksen palauttamista ja aloitteessa 12 henkilökuntaetuuksien veroedusta luopumista. Verotukien ja -vähennysten käyttöön ohjausmekanismina liittyy useita ongelmia. Verotuet ja –vähennykset eivät useinkaan ole läpinäkyviä, eivätkä ne ole jatkuvan uudelleenarvioinnin kohteena samaan tapaan kuin budjettimäärärahat. Niillä ei myöskään ole vuosittaisia enimmäismääriä, ja niiden seuranta on usein puutteellista. Lisäksi erilaiset tuet ja vähennykset monimutkaistavat verojärjestelmää ja lisäävät hallinnollista työtä. Näin ollen verotukien ja vähennysten tarvetta ja toimivuutta tulisi jatkuvasti arvioida uudelleen. Lapsiperheiden tukea tulee arvioida kokonaisuutena. Lapsiperheiden tukemiseksi on perusteltua selvittää toimivan lapsivähennysmallin käyttöönottoa verotuksessa. Lapsivähennys tulisi rakentaa nykyisten tuloverovähennysten sisälle siten, että se myös kannustaisi työntekoon. Henkilökuntaetuuksien verohuojennusten tarkoituksena on tukea työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista. Lounasedulla pyritään siihen, että työssä käyvät nauttisivat työpäivän aikana kunnollisen lounaan, eivätkä turvautuisi terveydelle haitallisempiin välipaloihin tai jättäisi ruokailua kokonaan väliin. Liikuntasetelien avulla kannustetaan ja tuetaan liikkumista ja kulttuurisetelien avulla kannustetaan käyttämään kulttuuripalveluita ja siten pitämään mieli virkeänä. Kaikki tavoitteet ovat sinällään hyviä. Kaikki veroedut eivät kuitenkaan ole ongelmattomia, mm. siksi, että lounasetua lukuun ottamatta niiden hyödyntäminen jakaantuu epätasaisesti. Samoin työelämän ulkopuolella olevat ihmiset jäävät ilman etua. Lisäksi on hyvä arvioida, onko valtion syytä tukea kaikkia nyt esim. kulttuuri- ja liikuntasetelein avulla tuettavia palveluita. Näin ollen henkilökuntaetuuksien verovapauksia on syytä tarkastella kriittisesti osana valtiontalouden tasapainottamistoimien suunnittelua.

Aloitteet

11

Lapsivähennys palautettava verotukseen

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n aloite

1990-luvun laman aikana, vuonna 1994, verotuksesta poistettiin aiemmin käytössä ollut lapsivähennys. 2010-luvulla inflaation myötä ruoan, energian, asumisen ja polttoaineiden kustannusten nousu on lisännyt köyhyydessä elävien lapsiperheiden määrää ennestään.

Käytössä olleessa lapsivähennyksessä lapsiperheillä oli mahdollisuus vähentää tietty summa lasta kohden perheen vuosituloista, eli verotettavista tuloista ja tätä kautta suoraan maksetuista veroista. Käytännössä vähennysoikeus kasvoi porrastetusti lapsiluvun kasvaessa tiettyyn rajaan saakka, pysyen tämän jälkeen ennallaan. Vähennysoikeiden rajallisen porrastamisen myötä turvattaisiin kuitenkin myös kunnille riittävä verotulojen saanti julkisten peruspalvelujen järjestämiseen.

Vaikka verovähennyksiin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa joudutaankin suhtautumaan kriittisesti, lapsivähennyksen toteuttaminen olisi kuitenkin perusteltu ja kannattava investointi suomalaisten lapsiperheiden taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja turvaamiseksi.

Jyväskylän Työväenyhdistys esittää, että

SDP ajaa määrätietoisesti eteenpäin lapsivähennyksen palauttamista verotukseen.
Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 20