Puoluekokousaloite 21

  • 21 Harmaa talous tiukempaan valvontaan

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että harmaan talouden vastaista työtä on tehostettava. Arvopaperimarkkinalainsäädännössä on kitkettävä mahdollisuudet veronkiertoon. Harmaan talouden torjuntaan ja valvontaan suunnattuja viranomaisresursseja vahvistetaan. Tilaajan vastuuta laajennetaan kehittämällä tilaajavastuulakia ja sen valvontaa tehostetaan.

Toteutuminen

Etenee. Harmaan talouden torjunta etenee hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Rakennepoliittinen ohjelma (syksy 2013) sisältää tähän liittyviä lisätoimenpiteitä ja budjettikehyspäätös keväällä 2014 lisäsi resursseja harmaan talouden torjumiseksi. Arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistuksessa pyritään turvaamaan viranomaisjulkisuus veronkierron ehkäisemiseksi ja yleisöjulkisuus niin hyvin kuin mahdollista. Asiaan liittyvä EU-sääntely kehittyy jatkuvasti. Tilaajavastuuta uudistava laki annetaan eduskunnalle syksyllä 2014.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että harmaan talouden vastaista työtä on tehostettava. Arvopaperimarkkinalainsäädännössä on kitkettävä mahdollisuudet veronkiertoon. Harmaan talouden torjuntaan ja valvontaan suunnattuja viranomaisresursseja vahvistetaan. Tilaajan vastuuta laajennetaan kehittämällä tilaajavastuulakia ja sen valvontaa tehostetaan.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 21-23 Aloitteet koskevat harmaata taloutta ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä. Harmaan talouden torjuntaa vaaditaan tehostettavaksi ja arvopaperiomistusten ja -kauppojen avoimuutta lisättäväksi. Harmaa talous on vakava ja laajeneva ongelma. Arvioiden mukaan harmaan talouden koko on Suomessa noin 10–14 miljardia euroa. Harmaa talous vähentää verotuloja, heikentää työntekijöiden toimeentuloa ja turvaa sekä vääristää kilpailua. Harmaan talouden aiheuttamien veromenetysten suuruudeksi on arvioitu noin viisi miljardia euroa vuodessa. Tähän ei yhteiskunnalla ole varaa varsinkaan kiristyvän valtiontalouden aikakaudella. Ilman selkeitä ja päämäärätietoisia toimenpiteitä verojen ja maksujen menetykset ovat voimakkaasti kasvamassa yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kehityksen seurauksena. Harmaan talouden torjunta on siten keskeistä työntekijöiden ihmisoikeuksien ja verotulojen turvaamiseksi sekä terveen kilpailun edistämiseksi. Kaiken elinkeinotoiminnan on toimittava samojen pelisääntöjen mukaan, eikä vähäisintäkään lipsumista niistä sallita. Kaikessa teetettävässä työssä on noudatettava lainsäädäntöä ja alalla sovellettavia työehtosopimuksia. Kyse on yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Maan hallitus on tarttunut aktiivisesti harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on aloitettu mittava harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelma. Aloitetut hankkeet liittyvät tilaajavastuulain ja hankintalain uudistamiseen ja työvoimavaltaisten alojen harmaaseen talouteen. Hallitus on myös esittänyt tilaajavastuulakia kiristettäväksi rakennusalalla. Lisäksi rakennusalalla on otettu käyttöön henkilötunnisteeseen liitettävä veronumero, mikä on helpottanut alan valvontaa. Tehtävä työ tähtää harmaan talouden torjunnan tehostamiseen erityisesti rakennusalalla, julkisissa hankinnoissa ja riskialttiilla palvelualoilla. Työtä harmaan talouden torjumiseksi on jatkettava ja tehostettava entisestään. Jo aloitettujen kehittämistoimenpiteiden lisäksi tilaajavastuulakia on edelleen laajennettava aliurakointiketjussa ja sen valvontaa on tehostettava. Tilaajavastuulain selvittämisvelvollisuuksia kehitetään edelleen. Aloitteissa 22 ja 23 nostetaan esille yksityisten arvopaperiomistusten avoimuuden tärkeys, erityisesti hallintarekisteriin liittyviä ongelmia ja uhkia. Varsinkin kansainvälisen sijoitustoiminnan tuotot ovat helposti siirrettävissä verottajan ulottumattomiin. Verojen välttämisen helppous johtuu paljolti kansainvälisen sijoitustoiminnan valvonnan vaikeudesta ja sen heikosta nykytilasta sekä veroparatiisien olemassaolosta. Siksi Suomen on toimittava jatkossakin aktiivisesti kansainvälisen finanssimarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan tehostamiseksi, veroparatiisien sulkemiseksi ja valtioiden välisten verotietojen vaihdon edistämiseksi. Myös Suomen oma arvopaperimarkkinalainsäädäntö tarjoaa mahdollisuuksia pääomatulojen jättämiseen verotuksen ulkopuolelle. Nimettömät omistukset hallintarekisterin kautta vähentävät ulkomaisten omistusten läpinäkyvyyttä ja helpottavat veronkiertoa. Hallintarekisteröityjen arvopapereiden omistuksen saattaminen viranomaisten tietoon rajoittaisi mahdollisuuksia omistuksen nimettömyyden suojissa tapahtuvaan verorikollisuuteen ja rahanpesuun.

Aloitteet

21

Harmaa talous tiukempaan valvontaan

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n aloite

Veroparatiisien ja muunkin verokikkailun mahdollisuudet ovat lisänneet veronkierron ja harmaan talouden osuutta kaikissa EU-valtioissa. Jopa terveyden- ja sairaanhoidon yksityiset yritykset ovat veroparatiisiyhtiöitä. Rakennusala suorastaan vilisee harmaata taloutta aina ydinvoimalarakentamista myöten. Palvelualoilla kassan ohimyynti ja pimeän työvoiman käyttö on yhä laajentunut valvonnan vähäisyyden takia.

Harmaa talous syö epäterveellä kilpailullaan oikein toimivia yrityksiä pois markkinoilta. Syntyvä epäterve kilpailu vähentää työpaikkoja ja luo jatkuvaa epävarmuutta alan normaaleille yrityksille. On selvää, että samalla lisääntyvät pyrkimykset olla välittämättä laatu-, turvallisuus- ja työehtonormeista.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP ryhtyy edustajiensa kautta ajamaan, paitsi yhteisiä EU-lainsäädän-töhankkeita veronkierron torjuntaan, myös kotimaisia tehotoimia harmaan talouden valvontaan. Edellisten hallitusten aikana voimavaroja on pikemminkin vähennetty. Eri selvityksissä on osoitettu valvontatoimien lisäämisen tuovan moninkertaisia verotuottoja ja osaltaan vähentävän epätervettä kilpailua. Myös yleistä veronkorotustarvetta hillitsee verokertymän saaminen harmaasta taloudesta nyt hyödyn kerääviltä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 33