Puoluekokousaloite 26

  • 26 Freelancerien ammatillinen järjestäytyminen sallittava Suomessa

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen vahvistaa epäaidoissa yrittäjäasemassa toimivien asemaa. Pakkoyrittäjyyttä on vähennettävä muuttamalla työsopimuslakia niin, ettei sen soveltamisalaa voida kiertää silloin, kun työntekijä on tosiasiallisesti palkansaajaan verrattavassa suhteessa toimeksiantajaan. Epävarman työn teettämistä ja epätyypillisten työsuhteiden kirjoa tulee tarkastella kokonaisuutena ja ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimiin, jotka turvaavat tasa-arvoisen ja reilun työelämän kaikille.

Toteutuminen

Etenee. Hallituskaudella on selvitetty silpputöihin liittyviä ongelmia laajasti. Lisäksi nollasopimuksiin ja alipalkkaukseen liittyvät kysymykset ovat parhaillaan kolmikantaisen työn alla.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen vahvistaa epäaidoissa yrittäjäasemassa toimivien asemaa. Pakkoyrittäjyyttä on vähennettävä muuttamalla työsopimuslakia niin, ettei sen soveltamisalaa voida kiertää silloin, kun työntekijä on tosiasiallisesti palkansaajaan verrattavassa suhteessa toimeksiantajaan. Epävarman työn teettämistä ja epätyypillisten työsuhteiden kirjoa tulee tarkastella kokonaisuutena ja ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimiin, jotka turvaavat tasa-arvoisen ja reilun työelämän kaikille.

Puoluehallituksen lausunto

Aloite haluaa turvata työntekijöiden oikeuksia ja taata kohtuullisen toimeentulon myös freelancer- ja ns. pakkoyrittäjyystilanteissa. Aloitteessa esitetään palkkatyön ulkopuolelle työnnetyille, epäaidossa yrittäjäasemassa oleville oikeutta järjestäytyä neuvotellakseen toimeksiantojen ehtoja koskevissa asioissa. Aloitteessa esiin tuodut ongelmat ovat todellisia ja niihin on kyettävä puuttumaan. Työmarkkinoille on syntynyt laajeneva ilmiö, jossa ihmisiä siirretään perusteetta liittojen neuvottelemien työehtosopimusten ja koko työlainsäädännön ulkopuolelle. Sitä mukaa kuin paremmalla säätelyllä on pyritty parantamaan muun muassa määräaikaisissa työsuhteissa olevien ja vuokratyötä tekevien asemaa, työmarkkinoilla on otettu käyttöön uusia epävarman työn teettämisen muotoja, joissa työntekijöiden oikeuksien polkeminen on mahdollista. Pakkoyrittäjyys on tässä ketjussa eräänlainen päätepiste, sillä siinä työntekijä on työnnetty kokonaan palkansaajalle kuuluvan toimeentulon turvan ja erilaisten etuuksien ulkopuolelle. Epäaidossa yrittäjäasemassa oleva on työmarkkinoilla ilman palkansaajille kuuluvia oikeuksia ja turvaa, mutta myös ilman yrittäjyyteen kuuluvaa mahdollisuutta liikevoiton syntymiseen oman työnteon tai omistajuuden kautta. Aloitteessa mainitut freelancer-yrittäjät on kokonaisuutena erotettava pakkoyrittäjyydestä, sillä asema freelancer-yrittäjänä ei vielä kerro pakkoyrittäjyydestä. Hallitusohjelman mukaisesti kaikkien freelance-yrittäjien ja muiden itsensä työllistäjien asemaan liittyvät ongelmakohdat sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä on kuitenkin selvitettävä, sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimiin näiden ryhmien sosiaalisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Epävarman työn teettämiseen liittyvät ongelmat ja epätyypillisten työsuhteiden kirjo on laaja kokonaisuus, jota on myös tarkasteltava sellaisena. Selvitystyötä tältä osin tehdään parhaillaan sosialidemokraattien johdolla työ- ja elinkeinoministeriössä. Laajenevaan epäaidon yrittäjyyden ongelmaan voidaan etsiä monenlaisia ratkaisukeinoja. Aloitteessa esille tuodun lähestymistavan heikkous on, että siinä perustellummin palkansaajan asemassa työskentelevän toimiminen pakkoyrittäjänä on hyväksytty lähtökohdaksi. Esitetty järjestäytymisoikeus vakiinnuttaisi työmarkkinoille palkkatyön ja aidon yrittäjyyden väliin ongelmallisen kolmannen työnteon muodon. Aloitteen perusteluissakin esille nostettu kysymys freelancereiden mahdollisen järjestäytymisen myötä markkinoille syntyvästä uudenlaisesta kartellista on todellinen. Vapaaseen yritystoimintaan kuuluu palveluiden hinnoittelun määräytyminen markkinoiden kautta. Tähän ei ole syytä puuttua työlainsäädännön keinoin. Pakkoyrittäjyys on mahdollisimman laajalti kyettävä poistamaan työmarkkinoilta. Tämä on mahdollista muuttamalla työsopimuslakia ja laajentamalla lain soveltamisalaa työsuhteen määräytymisen perusteista.

Aloitteet

26

Freelancerien ammatillinen järjestäytyminen sallittava Suomessa

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Yritysten karsiessa palkattua työvoimaansa kustannussäästöjen nimissä Suomeen on syntynyt kasvava joukko yrittäjiksi pakolla joutuneita ihmisiä joita nyt kutsutaan freelancereiksi. Monissa tapauksissa he kuitenkin jatkavat entisten töidensä tekemistä entisille työnantajilleen, mutta ilman palkattujen työntekijöiden suojaksi säädettyjen lakien, säännösten ja työmarkkinasopimusten antamaa työterveys- ja eläketurvaa, lomia tai minimipalkkaa.

Uudessa tilanteessa heiltä yleensä edellytetään työn saamisen ehtona että heidän on itsensä vastattava kaikista aikaisemman palkkansa sivukuluista. Matalapalkka-aloilla tämä on johtanut tilanteeseen, jossa tällaisten pakkoyrittäjien kulujen jälkeen käteen jäävä palkka jättää heidät selvästi köyhyysrajan alapuolelle ja yhteiskunnan avun varaan. Tukien, joita he monissa tapauksissa eivät yrittäjästatuksensa vuoksi käytännössä edes saa.

Tilannetta pahentaa osaltaan se, että nykyisen laintulkinnan mukaan freelancerit ovat yksityisyrittäjiä ja siksi heiltä on käytännössä kielletty työehtojen sopimista koskeva yhteistyö koska se tulkitaan kartelliksi. Todellisuudessa tilanne on johtanut siihen että työmarkkinoilla on kasvava joukko laillisesti alipalkattua työvoimaa, jota työnantajat voivat kilpailuttaa ja kohdella ilman mitään todellisia rajoituksia tai työntekijöiden suojaksi säädettyjä vähimmäistoimeentuloa tai työoloja koskevia määräyksiä.

Viimeksi kevään hallitusneuvotteluissa Kokoomus ilmoitti kantanaan, ettei freelancereille yksityisyrittäjinä tule sallia oikeutta yhteisiin palkkio- tai toimeksiantojen ehtoja määrittäviin sopimuksiin.

Tölö Unga Socialister ry esittää SDP:n puoluekokoukselle, että

freelancereina toimiville ammatinharjoittajille taattaisiin oikeus järjestäytyä toimeksiantojen ehtoja koskevissa asioissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 38