Puoluekokousaloite 15

  • 15 Euroopassa julkisen kulutuksen funktionaaliseen rahoitukseen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että Euroopan keskuspankin roolista ja tehtävästä tarvitaan perusteellinen keskustelu euromaissa.

Toteutuminen

a:1:{i:0;a:1:{s:7:"content";s:35284:" Etenee osana talouspoliittisen ohjelman valmistelua. ";}}

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että Euroopan keskuspankin roolista ja tehtävästä tarvitaan perusteellinen keskustelu euromaissa.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään, että SDP alkaa välittömästi edistää funktionaaliseen rahoitukseen siirtymistä euroalueella. Aloitteessa selvitetään, kuinka verotulot eivät rajoita valtion kulutusta, ja kuinka valtion ei tarvitse tasapainottaa budjettiaan edes pitkällä aikavälillä, jos keskuspankki tarjoaa suoraan rahoitusta valtiolle. EKP:n nykyinen mandaatti estää sitä tarjoamasta suoraa rahoitusta euroalueen valtioille. Tämän rajoituksen myötä EKP ei ole voinut turvata valtioiden maksuvalmiutta, minkä seurauksena valtiot joutuvat hankkimaan rahoituksensa markkinoilta. Siksi markkinat ovat voineet spekuloida valtioiden maksukyvyllä. Tilanne on toinen maissa, joilla on oma keskuspankki, jonka mandaattia ei ole vastaavalla tavalla rajoitettu. Esimerkiksi Yhdysvaltain, Britannian tai Japanin julkisten talouksien tunnusluvut ovat yhtä huonot tai huonommat kuin euroalueen heikoimpien julkisten talouksien, mutta siitä huolimatta kyseisissä maissa ei ole syntynyt samanlaista velkakriisiä kuin tietyissä euromaissa. Maiden valtionlainojen korot ovat pysyneet alhaisina, koska niiden keskuspankit voivat aina taata valtioiden maksukyvyn – toisin, kuin euroalueella. Euroalueella ei olisi todennäköisesti syntynyt koetun kaltaista velkakriisiä, jos EKP:n olisi mahdollista taata kaikkien alueen valtioiden maksukyky poikkeustilanteissa. Silloin maat eivät olisi rahoituksessaan riippuvaisia yksin markkinoista. Keskuspankkirahoitukseen liittyy myös kiistämättömiä ongelmia. Keskuspankista ei pidä rakentaa jatkuvasti yli varojensa elävien maiden lainoitusautomaattia siihen liittyvien inflaatioriskin ja moraalikatoilmiön vuoksi.

Aloitteet

15

Euroopassa julkisen kulutuksen funktionaaliseen rahoitukseen

Globaalisosialidemokraatit GSD ry:n aloite

Julkisen talouden rahoituksessa yleensä noudatetun periaatteen mukaan valtion tulot ja menot on pidettävä tasapainossa. Tämän periaatteen taustalla on uskomus siitä, että valtion kulutus rahoitetaan aina verotuloilla. Jos valtio velkaantuu tänään, on sen tulevaisuudessa kerättävä enemmän veroja kattaakseen syntyneet alijäämät. Niinpä tänään tehty velka jää maksettavaksi tuleville sukupolville. Näin velkaantuminen on vain viivästettyä verotusta.

Todellisuudessa mikään edellisistä näkemyksistä ei pidä paikkaansa. Valtion kulutuksen operaatioiden lähempi tarkastelu osoittaa, että valtio kuluttaa aina omalla valuutallaan, jonka se tai sen valtuuttama keskuspankki laskee liikkeelle. Valtion verot voidaan niin ikään maksaa ainoastaan valtion liikkeelle laskemalla valuutalla. Tästä voidaan päätellä, että ennen kuin verojen maksu on mahdollista, on valtion kulutettava talouteen veroja vastaava määrä valuuttaa. Näin kulutus tapahtuu aina ensin, eivätkä verotulot aseta rajoitetta valtion kulutukselle.

Institutionaaliset tekijät ja valinta pitäytyä budjettitasapainon määrittelemässä rahoitusmallissa kuitenkin asettavat tällä hetkellä rajoitteen valtioiden kulutukselle euroalueella. Tämä on tärkein syy euroalueen kriisin taustalla. EU:n perussopimus kieltää valtioita hyödyntämästä rahan liikkeellelaskun monopolia talouspolitiikan tukena, minkä vuoksi erittäin syvässä taantumassa valtioiden mahdollisuudet toteuttaa elvyttävää talouspolitiikkaa ovat jääneet vajavaisiksi. Siksi kriisi on syventynyt eikä luottamus talouteen ole palautunut.

Euroalueella ja Euroopassa tulee välittömästi hylätä tasapainoisten budjettien rahoitusmalli ja siirtyä niin kutsuttuun funktionaaliseen rahoitukseen, jossa talouspolitiikkaa ohjaavat muut tavoitteet kuin julkisen talouden tasapaino. Jos keskuspankki tarjoaa valtiolle rahoituksen riittävän kokonaiskysynnän tason turvaavaan kulutukseen, ei valtion tarvitse tasapainottaa budjettiaan pitkälläkään aikavälillä. Velkaantumisesta huolimatta ihmisten luottamus valuuttaan säilyy, koska se on ainoa verojen maksuun kelpaava maksuväline. Valtion tulee asettaa kokonaiskysynnän taso sellaiseksi, että se takaa täystyöllisyyden eikä aiheuta kiihtyvää inflaatiota.

Globaalisosialidemokraatit GSD ry esittää, että

SDP alkaa välittömästi edistää funktionaaliseen rahoitukseen siirtymistä euroalueella. Vaikuttamistyötä on tehtävä erityisesti ECOFIN-neuvostossa sekä Euroopan komissiossa. Myös valtiovarainministeriön virkamiesten ohjaaminen funktionaalisen rahoituksen tielle on ensiarvoisen tärkeää.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 24