Puoluekokousaloite 213

  • 213 Vapaajäsenyys pois puolueen säännöistä

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että vapaajäsenyys on sääntöjen mukainen asia ja säännöt eivät ole tässä kokouksessa käsiteltävänä asiana. Muilta osin puoluekokous viittaa päätökseensä jäsenmaksuista.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että vapaajäsenyys on sääntöjen mukainen asia ja säännöt eivät ole tässä kokouksessa käsiteltävänä asiana. Muilta osin puoluekokous viittaa päätökseensä jäsenmaksuista.

Puoluehallituksen lausunto

Puolueen jäsenmaksuista säädetään sääntöjen pykälässä 10. Vapaajäsenyyteen liittyvää sääntömuutosta on viime kokouksissa käsitelty, jolloin Tampereella vapaajäsenyyden ikärajaa nostettiin 60 vuodesta 65 vuoteen. Tällöin esityksenä oli myös vapaajäsenyyden poistaminen, mutta se ei menestynyt kokouksessa. Tämän puoluekokouksen asiana on myös puolueen yhtenäisjäsenmaksusta päättäminen. Puolueen sääntöjen mukaan jäsenmaksuluokituksen tekee puoluekokous ja jäsenmaksun suuruuden päättää puoluevaltuusto. Jäsenmaksuesityksessä puoluekokoukselle on puoluehallitus pyrkinyt siihen, että puoluevaltuustolla on suuri liikkumavara jäsenmaksupäätösten osalta. Ikä-, sosiaaliset ja muut tekijät voidaan hyvin huomioida valtuuston päätöksissä. Vapaajäsenten osalta jo nyt useissa piireissä peritään vapaaehtoisuuteen liittyviä maksuja.

Aloitteet

213

Vapaajäsenyys pois puolueen säännöistä

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry:n aloite

Esitämme käsitteen vapaajäsen poistamista puolueen säännöistä.

Puolueella on tällä hetkellä noin 25 500 maksavaa jäsentä ja noin 19 700 vapaajäsentä. Tämän lisäksi perusjärjestöjen esittämiä sosiaalisista syistä maksuvapaita on 2900 ja kunniajäseniä 150. Ennusteen mukaan jäsenmaksua maksamattomat ovat nousemassa puolueessa enemmistöksi. Tämä on luonut yleisen yhdistyskäytännön kannalta kestämättömän tilanteen.

Perustelut vapaajäsenyydelle ovat ajalta, jolloin eläkejärjestelmät puuttuivat tai olivat hyvin puutteellisia ja ihmisten elinikä sekä elintaso nykyistä oleellisesti alempi. Kuluvalla vuosikymmenellä keskimääräinen työeläke on 1600 euroa, eläkeläiset ovat suuri omistava väestöryhmä ja eliniän ennuste lähenee 80 vuotta.

Ehdotamme, että jäsenmaksuista vapaita olisivat vastaisuudessa vain kunniajäsenet ja ne, joita perusjärjestöt sosiaalisin perustein ehdottavat.

Toimintamme tarvitsee tulevaisuudessa täyden tuen ja aktiivista toimintaa kaikilta niiltä, jotka tahtovat edistää sosialidemokratiaa. Työstä paremman Suomen ja maailman hyväksi ei voi olla vapaa iän tai toimintavuosien perusteella.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem. yhdistys ry esittää, että

käsite vapaajäsen poistetaan puolueen säännöistä. Jäsenmaksuista vapaita olisivat vastaisuudessa vain kunniajäsenet ja ne, joita perusjärjestöt sosiaalisin perustein ehdottavat.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 229