Puoluekokousaloite 120

  • 120 Sosialidemokraattiseen puolueen toimittava aktiivisesti ihmisoikeuksien puolesta

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että ihmisoikeudet ovat puolueen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopiste sekä velvoittaa puolueen jatkamaan ja entisestään vahvistamaan johdonmukaista toimintaa ihmisoikeuksien puolesta.

Toteutuminen

SDP on toiminut aktiivisesti Suomen ihmisoikeuspolitiikan kehittämiseksi. Ihmisoikeuskysymykset ovat keskeisesti esillä ulkopolitiikassa. Ulkoministerin johdolla on valmisteltu ulkoministeriön ihmisoikeusstrategia ja uutena sitä toiminnallistava toimintaohjelma 2013-2015. UMn ja SETAn yhteistyö ihmisoikeuskysymyksissä on tiivistä. Hallituksen ihmisoikeusstrategia, joka käsittelee myös ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa, on valmisteilla oikeusministeriön koordinoimana ja annetaan eduskunnalle vuonna 2014. Strategian valmisteluun kuuluva kansalaisjärjestökuuleminen järjestettiin huhtikuussa 2014 ja strategiaan liitettävä oikeusministeriön selvitys ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa valmistuu alkusyksystä. SDP:n edustaja on aktiivisesti mukana Kansainvälisten ihmisoikeusasioiden neuvottelukunnan (IONK) työssä.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että ihmisoikeudet ovat puolueen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopiste sekä velvoittaa puolueen jatkamaan ja entisestään vahvistamaan johdonmukaista toimintaa ihmisoikeuksien puolesta.

Puoluehallituksen lausunto

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloitteessa esitetään, että puoluekokous velvoittaa puolueen edistämään aktiivisesti ihmisoikeuksien kehittämistä eri neuvottelupöydissä ja kahdenvälisissä neuvotteluissa. Puolueen tulee toimia aktiivisesti julkisuudessa asian puolesta. Sosialidemokraattinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka tarkoittaa yhteisesti hyväksyttyjen arvojen ja globaalin yhteisvastuun edistämistä. Kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden sekä kansainvälisten taloussuhteiden lisäksi se kattaa ihmisoikeudet, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen, globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen. Euroopan unioni on keskeinen vaikutuskanava ihmisoikeuksien edistämisessä. Sosialidemokraatit korostavat EU:n luonnetta yhteisten arvojen ja ihmisoikeuksien edistäjänä, ei vain talouteen painottuvana yhteisönä. EU:n tulee jatkossa entisestään vahvistaa toimintaansa ihmisoikeuksien puolesta. Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan neuvosto, ETYJ ja muut kansainväliset järjestöt tekevät merkittävää työtä ihmisoikeuksien puolesta. SDP pitää tärkeänä tukea ja vahvistaa niiden mekanismeja ihmisoikeuksien ja demokratian seurannassa ja tukemisessa. Ihmisoikeuksien edistäminen edellyttää avointa ulkopolitiikkaa ja tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä mm. tuomalla esiin ihmisoikeuksien loukkauksia. SDP pyrkii edelleen vahvistamaan kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa ulkopolitiikan alalla ja toimimaan yhteistyössä niiden kanssa. Kuten aloitteessa todetaan, sosialidemokraatit ovat aina korostaneet kansainvälisyyttä ja solidaarisuutta ja puolueen vaikuttajat ovat omalta osaltaan vahvistaneet ihmisoikeuksien painoarvoa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. SDP on mm. Kansainvälisen Solidaarisuussäätiön kautta tehnyt konkreettista työtä ihmisoikeuksien ja demokratian vahvistamiseksi eri puolilla maailmaa. Oikeudenmukaisuuden tavoitetta on pyritty edistämään myös kehitysyhteistyömäärärahojen tasosta ja laadusta huolehtimalla. Ihmisoikeuksia voidaan edistää sekä yhteistyön keinoin että puuttumalla ihmisoikeuksien loukkauksiin julkisesti tai muuten. Keinojen valinta edellyttää arviointia niiden tehokkuudesta. Tähän vaikuttaa mm. ihmisoikeuksia rikkovan hallituksen halu yhteistyöhön. Johdonmukaisuus edellyttää, että ihmisoikeusloukkauksiin puututaan aina ja kaikissa tapauksissa. SDP on myös julkisuudessa pyrkinyt nostamaan profiiliaan ihmisoikeuksien puolestapuhujana mm. tuomalla voimakkaammin esiin ulkopolitiikkansa periaatteita ja käytäntöä.

Aloitteet

120

Sosialidemokraattiseen puolueen toimittava aktiivisesti ihmisoikeuksien puolesta

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Sosiaalidemokraatit ovat korostaneet historian saatossa olevansa kansainvälinen ja solidaarisuuden puolesta puhuva puolue. Suomessa osa puolueista on onnistunut luomaan itselleen imagon globaalissa maailmassa. Muun muassa Vihreät ovat profiloituneet ympäristökysymyksissä, Kokoomus Yhdysvaltojen suhteiden vaalijoina ja Perussuomalaiset kansallisromanttisena oman maan edun huolehtijoina. Sosialidemokraattisen puolueen pitää löytää, myös oma roolinsa globalisoituvassa maailmassa.

Sosiaalidemokraattinen perhe on aina korostanut ihmisen arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua. Luonnollinen jatko tälle kehitykselle olisi ihmisoikeuksien puolestapuhujaksi profiloituminen. Ihmisoikeuksista voidaan nostaa esille muun muassa naisten ja työntekijöiden aseman parantaminen kehitysmaissa, sekä koulutuksen ja sivistyksen levittäminen ikään, ihonväriin tai sukupuoleen katsomatta.

Ihmisoikeuksien parantamisessa ei sovi keskittyä vain Afrikkaan, vaan katse pitää kohdistaa myös muun muassa Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan. Sosiaalidemokraattien ei pidä pelätä ihmisoikeuksien puolustamista suurien nousevien talouksien edessä, koska ihmisoikeuksien kehittämistyötä riittää myös lähialueillamme. Lisäksi Sosiaalidemokraattisen edustajien ja sitä kautta myös Suomen pitää olla vaikuttamassa Euroopan unionin kautta edellä mainitun linjan toteutumiseen niin Yhdistyneissä kansakunnissa kuin G20:ssä. Suomen pitää pyrkiä kehittämään Euroopan unioni suuntaan, jossa korkea edustaja pystyy pitämään Unionin puheenvuoron kaikkien jäsenmaiden tukemana ihmisoikeuksia puolustettaessa.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puolueen edistämään aktiivisesti ihmisoikeuksien kehittämistä eri neuvottelupöydissä ja kahden välisissä neuvotteluissa. Puolueen tulee myös toimia aktiivisesti julkisuudessa asian puolesta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 139