Puoluekokousaloite 121

  • 121 Köyhdyttäminen lopetettava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen köyhdyttävien rakenteiden poistamisesta maailmasta.

Toteutuminen

SDP toimii aktiivisesti hallituksessa Suomen kehitysyhteistyön vahvistamiseksi.  Suomi on sitoutunut YKn vuosituhattavoitteiden toteuttamiseen vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteiden kahdeksalla osa-alueella on edistytty ja esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden puolittamistavoite on saavutettu. Jatkosta kuitenkin tiedetään, että Post 2015-tavoitteena tarvitaan voimakas sitoutuminen kestävän kehityksen toteuttamiseen pysyvien saavutusten toteuttamiseksi.  Suomi on keskeisesti mukana, kun YKssa neuvotellaan näistä uusista kehitystavoitteista ja niiden rahoituksesta nykyistä kehitysapua laajemmalla rahoitusmallilla. Suomen edustaja suurlähettiläs Pertti Majanen johtaa tämän työn keskeistä rahoitustyöryhmää.  Tavoitteena tulee olla eri maiden toimien johdonmukaisuus avun lisäksi eri toimissa, kuten kaupassa ja verotuksessa. Suomen kehitysyhteistyön BKTL on nyt 0,6%.  Kehitysyhteistyön määrärahat on jouduttu talouden tasapainottamistoimena jäädyttämään vuosiksi 2013-2014 vuoden 2012 tasolle ja kevään 2014 kehysriihessä sovittiin kehitysyhteistyön 53 – 101 miljoonan euron  lisäleikkauksista vuosina. 2015- 2018.  Hallitus on kuitenkin päättänyt, että kaikki päästökauppatulot ohjataan kehitysyhteistyöhön ja tänä vuonna näitä tuloja kirjataan kehitysyhteistyöhön  54,8 miljoonaa euroa.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen köyhdyttävien rakenteiden poistamisesta maailmasta.

Puoluehallituksen lausunto

Sosiaalidemokraattisen puolueen tavoitteena on oikeudenmukainen yhteiskunta ja maailmaa, joka pohjautuu perusarvoihimme vapauteen, tasa-arvoon ja solidaarisuuteen. Globaalitaloudessa on vahvistettava kaikkien toimijoiden, niin yksilöiden kuin yritystenkin, sitoutumista yhteiskuntavastuuseen ja kansainvälisten ympäristöä ja työelämää koskevien normien noudattamiseen. Puoluekokous tukee kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa, avoimuuden ja tiedonvaihdon lisäämistä sekä yritysten raportointivelvollisuuksien tiukentamista kansainvälisen veronkierron lopettamiseksi. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vakautta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta on lisättävä. Tasa-arvoisen kehityksen turvaamiseksi kehitysmailla on oltava oikeus joustavasti suojata paikallisia elinkeinoja ja maataloustuotantoa samaan aikaan kuin kansainvälisesti vääristäviä tukia karsitaan. Sosiaalidemokraattien tavoitteena on köyhyyden puolittaminen ja YK:n asettamien vuosituhattavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä, mikä edellyttää tasaista määrärahakehitystä kohti 0,7 % määrärahatasoa BKTL:stä. Innovatiivisten rahoitusmekanismien käyttöön ottoa edistetään tasaisen kasvun varmistamiseksi.

Aloitteet

121

Köyhdyttäminen lopetettava

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Maailman ihmisistä liian suuri osa elää puutteessa ja kurjuudessa – köyhyydessä. Köyhyys on aktiivisen toiminnan, köyhdyttämisen, tulosta. Kansainväliset talouden rakenteet tekevät toisista rikkaita ja toisista köyhiä. Tässä tilanteessa Suomi on hyötyjien puolella. Sosialidemokraattien tulee kuitenkin viedä käytäntöön periaatteensa tasa-arvo, solidaarisuus, vapaus ja oikeudenmukaisuus, ja poistaa köyhdyttäminen maailmasta.

Kehitysmaiden yritysten on vaikea kilpailla ”vapailla” markkinoilla, koska teollisuusmaiden yrityksillä on korkeaa teknologiaa ja osaamista, pääomia, julkista tukea jne. Länsimaiden jättisuuret maataloustuet ovat erityisen epäreiluja. Näin ollen kehitysmailla tulisi olla oikeus suojata omaa tuotantoaan. Kehitysmaat menettävät laittoman pääomapaon vuoksi joka vuosi 8-10 kertaa kehitysapua vastaavan summan. Suurin syy tähän on yritysten veronkierto. Veroparatiiseja on hillittävä automaattisella tiedonvaihdolla ja avaamalla yritysten maakohtaiset kirjanpidot julkisiksi. Yritykset on pakotettava kantamaan yhteiskunnallisen vastuunsa.

Suomen tavoitteena on ollut vuodesta 1970 lähtien nostaa kehitysyhteistyömäärärahoja 0,7 %:iin BKT:sta. Tavoite on periaatteellisestikin tärkeä, eikä sitä tule unohtaa edelleenkään. Määrärahojen nostamisella ei kuitenkaan ole niin suurta merkitystä kuin voisi olla, mikäli emt. köyhdyttäviä rakenteita ei maailmassa olisi. Usein hyvä omatunto kuitenkin saavutetaan jo sillä, kun puolustetaan 0,7-tavoitetta. Sosialidemokraattien tulee kuitenkin toimia edistyksellisesti ja periaatteidensa mukaisesti, ja aktiivisesti ajaa köyhdyttävien rakenteiden poistamista maailmasta.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

puoluekokous vaatii puolueen edistämään köyhdyttävien rakenteiden poistamista maailmasta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 140