Puoluekokousaloite 127

  • 127 Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta vahvistettava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Toteutuminen

Hallitus hyväksyi kesäkuussa 2013 Eurooppa-poliittisen selonteon, jonka prosessoinnin vaiheessa aloitteessa mainitut asiat mm sosiaalisen Euroopan vahvistamisen tärkeydestä ja ammattiyhdistysliikkeen aseman voimistamisesta vietiin tekstiin sisään. Selonteossa on todettu Suomen EU-politiikan tavoitteena olevan mm. ”Unioni edistää sosiaalista ulottuvuutta torjumalla syrjäytymistä ja syrjintää sekä edistämällä sosiaalista suojelua, työelämän vähimmäisnormeja, naisten ja miesten tasa-arvoa työelämässä ja muita sosiaalisia perusoikeuksia sekä työmarkkinoiden kehittymistä. Euroopan sosiaalirahaston avulla edistetään työnsaantia. Pohjoismainen tapa yhdistää markkinatalous ja kilpailukyky sosiaaliseen turvaverkkoon ja hyviin julkisiin palveluihin on hyvä lähtökohta koko Euroopan tasolla.” ”EU:n perusoikeusulottuvuuden, mukaan lukien sosiaalisten perusoikeuksien, vahvistaminen lisää kansalaisten luottamusta EU:n toimiin ja vahvistaa jäsenvaltioiden luottamusta toistensa oikeusjärjestelmiin. Perusoikeudet on otettava huomioon Euroopan unionin koko toiminnassa. Komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin tulee varmistaa ehdotusten ja säädösten yhdenmukaisuus EU:n perusoikeuskirjan kanssa. Jotta EU:n perusoikeuskirjan sisältämät oikeudet ja periaatteet toteutuvat käytännössä, jäsenvaltioiden on otettava ne huomioon aina soveltaessaan EU-oikeutta. Perusoikeuksilla on myös laajempaa merkitystä EU:n politiikkojen ja toiminnan kehittämisessä. EU:n tuomioistuimella on perusoikeuksien noudattamisen valvonnassa merkittävä rooli. Myös EU:n perusoikeusviraston vahva asema ja Euroopan unionin mahdollisimman nopea ja kattava liittyminen ihmisoikeussopimukseen edistävät perusoikeusulottuvuuden toteutumista.” Selonteon luvussa 10, otsikolla Sosiaalinen Eurooppa on seuraavat muotoilut: ”Kestävä talouskasvu ja korkea työllisyysaste ovat niin eurooppalaisten yhteiskuntien kuin jokaisen ihmisen hyvinvoinnin perusta. Talouskriisi on lisännyt työttömyyttä ja sosiaalisia ongelmia EU-maissa. Lisäksi julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteen muutos asettavat uudistuspaineita hyvinvointipalveluille. Sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen on ensisijaista unionin sosiaalisen kriisin välttämiseksi, laajamittaisen köyhyyden ja työttömyyden vähentämiseksi, sosiaalisen koheesion lisäämiseksi sekä talouskriisin vaikutusten kohtuullistamiseksi. Eurooppa 2020 -tavoitteissa asetetaan päämääriä koulutuksen ja työllisyyden edistämiseksi sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi” ”Työmarkkinajärjestöjen osallistumista EU:n ja sen jäsenvaltioiden työ- ja sosiaalipolitiikan kehittämiseen sekä samalla myös niiden sitouttamista uudistuksiin vahvistetaan sosiaalisella vuoropuhelulla”. SDP:n puoluehallitus myös hyväksyi kesäkuussa 2013 asiakirjan EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämisestä. Myös SDP:n EU-vaaliohjelmaan on kirjattu tavoitteeksemme sosiaalisten oikeuksien vahvistaminen osana EU:n perussopimuksia. Perussopimusmuutoksia ei ole EU-tasolla tehty.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 127-128 Aloitteessa 127 peräänkuulutetaan Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta vastapainona talouskriisin tuomille heikennyksille EU-kansalaisten sosiaaliseen suojeluun. Aloite haluaa edistää keskustelua EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. Aloite 128 haluaa edistää ns. sosiaalisen pöytäkirjan ottamista osaksi EU:n perussopimuksia. Euroopan unionin sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan laajassa mielessä joukkoa unionin ja sen jäsenmaiden yhdessä tekemää politiikkaa, jolla on sosiaalisia vaikutuksia. Unionilla on jaettu toimivalta jäsenmaiden kanssa tietyissä sosiaalipolitiikan kysymyksissä. Ne on tarkemmin lueteltu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklassa 153. Euroopan unionin parlamentti ja neuvosto voivat mm. antaa vähimmäistasoja määrittäviä direktiivejä, jotka liittyvät esimerkiksi työympäristön parantamiseen, työntekijöiden sosiaaliturvaan ja sosiaaliseen suojeluun sekä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon työmarkkinoilla. Toisaalta esimerkiksi sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen on rajattu tiukemmin kansallisen päätöksenteon piiriin ja moni sosiaalisen ulottuvuuden politiikka perustuu jäsenmaiden vapaaehtoiseen yhteistyöhön avoimen koordinaation menetelmän kautta. Euroopan unioni on myös itsessään vahva sosiaalinen toimija esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston sekä elinolojen parantamiseen tähtäävien rakennerahastojen kautta. EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen on ollut SDP:n EU-politiikan keskeinen linja. Sosiaalista ulottuvuutta kehittämällä voidaan puuttua EU-kansalaisten heikkoon asemaan työmarkkinoilla sekä parantaa sosiaalista suojelua ja poistaa köyhyyttä. Sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen on jäänyt usein talouspolitiikan sekä kilpailun esteiden poistamisen jalkoihin. Viime vuosien talouskriisi on tuonut mukanaan päätöksentekoa, joka voi heikentää kansalaisten sosiaalisia oikeuksia esimerkiksi työmarkkinoilla. Puoluehallitus katsoo, että EU:n sosiaalista ulottuvuutta tulisi vahvistaa kansalaisten nauttiman sosiaalisen suojelun tason parantamiseksi. Sosiaalista ulottuvuutta tulisi vahvistaa kirjaamalla keskeiset sosiaaliset oikeudet unionin perussopimuksiin. SDP on aiemminkin vaatinut EU:ta hyväksymään Euroopan ay-liikkeen esittämän sosiaalisen pöytäkirjan, jolla pyritään varmistamaan, että sosiaaliset perusoikeudet eivät ole alisteisia taloudellisille oikeuksille (SDP:n EU-vaaliohjelma 2009). Sosiaalisen pöytäkirjan mukaisten tavoitteiden kirjaaminen EU:n perussopimuksiin olisi omiaan vahvistamaan unionin sosiaalista ulottuvuutta ja eurooppalaisten sosiaalisia oikeuksia.

Aloitteet

127

Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta vahvistettava

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Vallitseva globaali talouskriisi ja euromaiden velkaongelmat ovat jättäneet Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden kehityksen varjoonsa. Vallitseva taloustilanne on johtanut monissa jäsenmaissa huomattaviin leikkauksiin sosiaalisen suojelun osalta. Tämä on osaltaan taas johtanut eriarvoisuuden lisääntymiseen ja sosiaaliseen turvattomuuteen. Edes vuonna 2010 ollut köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen teemavuosi ei näkyvästi muuttanut tätä kehitystä. Kehitys on pitkälti tapahtunut ilman mediahuomiota tai mainittavaa kansalaiskeskustelua.

Vaikka Euroopan unioni on pitkälti muodostunut taloudellista vapautta ja markkinoita edistäväksi instituutioksi, on se yhä edelleen silti voimakas sosiaalipoliittinen toimija. Tätä ulottuvuutta on vahvistettava jäsenmaiden taloudellisesta tilanteesta huolimatta. On ensiarvoisen tärkeää, että unioni toimii edelleen vakaasti vähentääkseen sosiaalista turvattomuutta ja eriarvoisuutta. Keskustelua unionin sosiaalisesta ulottuvuudesta on lisättävä ja kehitettävä, jotta kansalaisilla olisi selkeämpi kokonaiskuva niistä mahdollisuuksista, joita unionin kollektiivinen sosiaalinen ulottuvuus suo.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP pitää yllä keskustelua Euroopan unionin sosiaalisesta ulottuvuudesta ja sen kehityksestä sekä sen suomista mahdollisuuksista sosiaalisen turvallisuuden rakentamisessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 148