Puoluekokousaloite 131

  • 131 EU:lle selkeä johto

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Toteutuminen

Uudet toimihenkilöt EU:n johtotehtäviin nimetään eurovaalien jälkeen vuonna 2014. Kts myös aloite nro 130.

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa peräänkuulutetaan parempaa ja selkeämpää johtajuutta Euroopan unionille sekä ehdotetaan komission, Eurooppa-neuvoston ja Euroryhmän puheenjohtajan tehtävien yhdistämistä. Lissabonin sopimuksen yksi näkyvimpiä muutoksia oli Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan tehtävän luominen. Tehtävään valittiin tammikuusta 2010 lukien belgialainen keskustaoikeistolainen poliitikko Herman Van Rompuy. Pysyvän puheenjohtajan rooli Euroopan unionin päätöksenteossa ei ole kuitenkaan ollut niin korostunut, kuin Lissabonin sopimusta laadittaessa arveltiin. Syynä tähän on ollut pitkälti globaali talouskriisi ja Euroopan velkakriisi, joiden vaatimat poliittiset toimenpiteet ovat syntyneet lähinnä suurten jäsenmaiden johtajien kynästä. Euroopan unionin yhteisten instituutioiden ja niiden valittujen johtajien aseman heikkeneminen ei ole eduksi EU:n tasavertaiselle ja yhtenäiselle kehitykselle. Kansalaisten silmissä nykyinen tilanne on sekava, mikä voi johtaa EU:n nauttiman legitimiteetin heikkenemiseen sekä demokratiavajeen kasvuun. Tehtävien yhdistäminen voisi tarjota etuja unionin näkyvyydelle ulkomaailmaan päin sekä mahdollistaisi tarvittavan poliittisen johtajuuden luomisen.

Aloitteet

131

EU:lle selkeä johto

Tölö Unga Socialister ry:n jäsenen Marianne Muonan, Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenten Matti Niemen ja Kaisa Pennyn, Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsenen Anssi Pirttijärven ja Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry:n jäsenen Antton Rönnholmin aloite

Eurooppalaisen talouskriisin pitkittyessä moni on hämmästellyt selkeää johtajuusvajetta joka unionia vaivaa. Unionilla on 27 valtionpäämiehen lisäksi erilaisia puheenjohtajia tai puhemiehiä komissiolle, neuvostolle, euroryhmälle ja Euroopan parlamentille, mutta kukaan heistä ei ole kyennyt osoittamaan suuntaa tai visiota Euroopalle ja kokoamaan moninaisten jäsenmaiden kannoista yhteistä näkemystä.

Lissabonin sopimus, jossa Euroopan neuvoston pysyvä puheenjohtajuus luotiin ja koko nykyinen järjestys määrättiin, mahdollistaisi jo nykyisellään eri tehtävien yhdistämisen yhden henkilön hoidettavaksi. Jos yksi puheenjohtaja vastaisi komission, neuvoston ja euroryhmän puheenjohtajuudesta, olisivat sekä vastuut, että velvollisuudet unionissa selvempiä. Unioni kykenisi neuvottelemaan ja puhumaan yhdellä äänellä 27:n sijaan.

Tölö Unga Socialister ry:n jäsen Marianne Muona, Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsenet Matti Niemi ja Kaisa Penny, Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n jäsen Anssi Pirttijärvi ja Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry:n jäsen Antton Rönnholm esittävät, että

SDP:n tulee toimia eduskunnassa ja hallituksessa sen eteen, että vuoden 2014 eurovaalien jälkeen valittavan komission puheenjohtaja johtaisi puhetta myös Eurooppa-neuvostossa ja euroryhmässä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 151