Puoluekokousaloite 182

  • 182 Tasa-arvon edistäminen ja tiennäyttäminen tasa-arvon juurruttamisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja SDP:n toimintaan

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa aloitteen pääsääntöisesti jo toteutuvan SDP:n toiminnassa, mutta muistuttaa että terhakoitumisen varaa on aina.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa aloitteen pääsääntöisesti jo toteutuvan SDP:n toiminnassa, mutta muistuttaa että terhakoitumisen varaa on aina.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa esitetään SDP:n terhakoitumissa tasa-arvoasioista. Tasa-arvo ja erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo on SDP:n toiminnan perusarvoja. Se on näkynyt ja sen tulee tulevaisuudessakin näkyä kaikessa SDP:n toiminnassa.

Aloitteet

182

Tasa-arvon edistäminen ja tiennäyttäminen tasa-arvon juurruttamisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja SDP:n toimintaan

Keravan Demarit ry:n jäsenen Leena Harjula-Jalosen aloite

Kansalaisten näkemykset tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta poikkeavat toisistaan, vaikka eettiset ja moraaliset säännöt opetettaisiinkin samoista lähteistä.

SDP:n tulisi puolueena nousta väkevämmin puolustamaan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Epätasa-arvo näkyy konkreettisesti miesten ja naisten palkkaeroissa. Syksyn 2011 työehtosopimusneuvotteluissa palkansaaja- ja työnantajajärjestöt eivät pystyneet sisällyttämään raamiratkaisuun pienpalkkaerää, ei myöskään tasa-arvoa edistävää naispalkkaerää. Tästä seuraa se, että yhä syvemmäksi kasvaa kuilu suomalaisen yhteiskunnan palkansaajien välille. Naisen palkka on tutkitusti 80 % miehen palkasta. Suomalaiset palkansaajat ovat jakautuneet hyvä – ja huonotuloisiin.

Keravan Demarit ry:n jäsen Leena Harjula-Jalonen esittää, että

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen tulisi entistä voimakkaammin puolustaa pienpalkkaisten asemaa, niin että se lisäisi myös sosiaalista tasa-arvoa.

SDP:n on ryhdyttävä omassa viestinnässään ja toiminnassaan nostamaan tasa-arvo yhdeksi poliittiseksi kärkihankkeeksi ja yhteiseksi päämääräksi. Tasa-arvo on yksi keskeinen, oikeudellinen ja eettinen periaate, jonka tärkein osa-alue on sukupuolten välinen tasa-arvo.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 209