Puoluekokousaloite 185

  • 185 Seksuaaliseen häirintään puututtava aktiivisesti

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteen ajatukseen, mutta ei näe tarpeelliseksi minkäänlaisten pelisääntöjen laatimiselle tai toimintatavan muutokselle.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous yhtyy aloitteen ajatukseen, mutta ei näe tarpeelliseksi minkäänlaisten pelisääntöjen laatimiselle tai toimintatavan muutokselle.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa puututaan erittäin tärkeään asiaan. SDP:ssä on nollatoleranssi minkäänlaiseen häirintään. Seksuaalista häirintää ei ole hyväksytty missään tilanteessa eikä kenenkään kohdalla. Kaikki viitteet tällaisesta toiminnasta on tutkittu ja mikäli viitteet ovat osoittautuneet todeksi, on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin.

Aloitteet

185

Seksuaaliseen häirintään puututtava aktiivisesti

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n aloite

Seksuaalinen häirintä on ei-toivottua ja yksipuolista. Sillä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jota häirinnän kohde ei ole itse aiheuttanut tai halunnut, kuten seksistiset vitsit tai huomautukset, vihjailevat katseet tai eleet, koskettelu tai nipistely. Häirinnällä ja ahdistelulla kyseenalaistetaan yksilön itsemääräämisoikeus ja arvokkuus perustavanlaatuisella tavalla.

Häirinnän lähtökohtana on aina uhrin oma kokemus – ei se, mitä häiriköijä kokee tehneensä. Se, mitä koetaan häirinnäksi tai ahdisteluksi, riippuu henkilöstä, tilanteesta, osapuolten välisestä suhteesta ja vuorovaikutuksesta sekä aikaisemmista kokemuksista.

Seksuaalisesta häirinnästä kärsivät Suomessa eri arvioiden mukaan jatkuvasti kymmenettuhannet naiset ja miehet. Seksuaalinen häirintä ei ole koskaan hyväksyttävää, ja siihen pitää aina puuttua aktiivisin ja konkreettisin tavoin.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry esittää, että

SDP tuomitsee jyrkästi kaiken seksuaalisen häirinnän, laatii selkeät pelisäännöt seksuaalisesta häirinnästä kaikille puolueen toiminnassa mukana oleville ja ryhtyy jatkossa aktiivisesti konkreettisiin toimiin, mikäli viitteitä seksuaalisesta häirinnästä ilmenee.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 212