Puoluekokousaloite 177

  • 177 SDP:lle kansalaispaneeli

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa aloitteet aiheelliseksi ja esitykset pitkälti toteutetuiksi. Puoluekokous ei kuitenkaan halua määritellä jäsenkyselyjen tai muiden sähköisten osallistumismuotojen järjestämisen vuosittaista määrää, vaan luottaa puoluehallituksen arviointikykyyn tarpeen määrittelyssä.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa aloitteet aiheelliseksi ja esitykset pitkälti toteutetuiksi. Puoluekokous ei kuitenkaan halua määritellä jäsenkyselyjen tai muiden sähköisten osallistumismuotojen järjestämisen vuosittaista määrää, vaan luottaa puoluehallituksen arviointikykyyn tarpeen määrittelyssä.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 177-178 Aloitteissa esitetään verkkopohjaisen osallistumisen merkityksen kasvusta yhteiskunnassamme. Aloitteissa todettiin kattavasti ennen kevättä 2012 SDP:ssä käytössä olleet verkkovaikuttamisen välineet. Kevään 2012 aikana puolueessa on tehty uudistuksia, jotka vastaavat pitkälti aloitteiden esityksiin. Uudistukset ovat huomattavasti lisänneet verkkovaikuttamisen mahdollisuuksia SDP:ssä ja sen lähipiirissä. Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma muun muassa teki tammikuussa 2012 esityksen, että osa eduskunnan valiokuntien kokouksista olisi medialle avoimia. SDP:n tulee tulevaisuudessakin olla verkkovaikuttamisen edelläkävijä ja edistää verkkovaikuttamista myös muualla lähipiirissään olevissa elimissä, kuten eduskunnassa ja ministeriöissä. SDP:n tulee seurata jo tehtyjen uudistusten vaikutuksia ja kehittää toimintaa saatujen kokemusten perusteella.

Aloitteet

177

SDP:lle kansalaispaneeli

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry:n aloite

SDP:n toiminnassa verkkopohjaisia tutkimus- ja vaikuttamisratkaisuja on käytetty toistaiseksi vähän. Merkittävin yritys, osin verkossa toteutettujen jäsenäänestysten lisäksi on ollut SDP:n oma jäsentutkimus vuodelta 2010.

Jäsentutkimus tuotti merkittävällä tavalla tietoa mm. jäsenten toiveista vaalitavoitteiden painopisteiden suhteen sekä arvokkaita näkemyksiä siitä millaisten arvojen kautta sosialidemokraatit hahmottavat puoluettaan sekä itseään. Aineiston laadullinen osa sisälsi huomattavan paljon näkemyksiä myös puolueen toiminnan kehittämisestä. Lisäksi SDP on lähestynyt erityisesti luottamusmiesaktiiveja omalla palkansaajapaneelilla, ja vastaavaa on suunniteltu eläkkeensaajien keskuuteen.

SDP:n jäsentutkimus osoitti, miten paljon potentiaalia verkkopohjainen lähestyminen parhaimmillaan pitää sisällään.

Uuden mahdollisuuden hyödyntää verkkoa niin tiedonkeruussa kuin jäsenten vaikutuskanavana tarjoaisi SDP:n kansalaispaneelin avaaminen. SDP:n tulisikin luoda pysyvä verkkopohjainen paneeli, jonka pohjana toimisivat ne SDP:n jäsenet, joiden sähköpostiosoite on puolueen tiedossa. Paneelia täydennettäisiin jatkuvasti ja se olisi kaikille kiinnostuneille avoin. Paneelin jäsenyyttä markkinoitaisiin SDP:n toritapahtumissa sekä verkossa.

Toisin sanoen paneeliin rekrytoidaan aktiivisesti uusia ihmisiä, riippumatta heidän poliittisista mielipiteistään. Tätä kautta ajan mittaan syntyy tietokanta, joka muistuttaa huomattavasti SDP:n potentiaalista äänestäjäkuntaa, ts. ihmisiä, joilla on sosialidemokraattinen arvomaailma sekä heitä, jotka ovat poliittiselta kannaltaan sitoutumattomia, mutta joilla on selkeästi kiinnostusta SDP:tä kohtaan. Tämä joukko muodostaa myös merkittävän rekrytointipotentiaalin. Paneeliin liittyminen ei velvoita mihinkään, vain antaa mahdollisuuden saada tietoa ja osallistua kyselyihin ym. tutkimustyöhön.

Paneelin jäsenet saisivat säännöllisesti erilaisia kyselyitä, joilla mitataan mielipiteitä ja odotuksia SDP:n politiikan suhteen. Paneeli toimii tiedonhankintakanava, ei päätöksentekorakenteena, koska päätöksenteko puolueessa kuuluu vain jäsenille.

Paneelin kautta siihen kuuluvat henkilöt tulevat SDP:n suoran viestinnän piiriin ja yhdessä jäsenistön kanssa muodostaisivat merkittävän resurssin tutkimustyölle. Tällä hetkellä puolue kuluttaa huomattavan määrän rajallisia resurssejaan mielipide- ja asennetutkimusten ostamiseen kaupallisilta palveluntuottajilta. Ainakin osa tästä tutkimuksesta voitaisiin siirtää oman paneelin piiriin säästäen tällä tavoin huomattavasti varoja, samalla kun tietoa voitaisiin hankkia huomattavasti nykyistä enemmän ja tarkemmin.

Helsingin Sosialidemokraattinen Kilta ry esittää, että

SDP luo verkkopohjaisen kansalaispaneelin, jonka kautta voidaan ottaa vastaan ja lähettää tietoa ja näkemyksiä, tiedotteita, kyselyitä, mielipidetiedusteluita ym.

Kentällä järjestettäviä tilaisuuksia varten luodaan standardimuotoiset palautteenantolomakkeet, joiden kautta tuleva palaute rekisteröidään. Taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa tämä voidaan myös tehdä sähköisesti esim. alueille tilaisuuksia varten hankittavien tablettitietokoneiden avulla.

Syntyvää tietokantaa hyödynnetään aktiivisesti jäsen- ja äänestäjähuollossa sekä tutkimustyön tukena.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 205