Puoluekokousaloite 197

  • 197 Suomessa siirryttävä sukupuolineutraaliin puoluerahoitukseen

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous on sitä mieltä, että puoluetuen käyttö puolueen sisällä tapahtuu mahdollisimman laajasti puolueen omien päätösten, yleisohjelman ja sääntöjen pohjalta.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous on sitä mieltä, että puoluetuen käyttö puolueen sisällä tapahtuu mahdollisimman laajasti puolueen omien päätösten, yleisohjelman ja sääntöjen pohjalta.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 197-198 Puoluetuki on ollut käytössä vuodesta 1968 alkaen. Puoluetuen käyttötarkoitusta on avustusten jaossa vuosien mittaan valtion toimesta ohjattu määrittämällä, millaiseen käyttöön sitä on ainakin ohjattava. Puoluetuen yleinen käyttötarkoitus on eduskuntapuolueiden tukeminen puolueiden yleisohjelman ja sääntöjen mukaiseen toimintaan. Selkeästi poisrajattu käyttökohde ovat riskisijoittaminen. Valtio määritti aikanaan, että puoluetuesta tulee käyttää määräosa piirijärjestöjen, naistoiminnan ja kv-toiminnan tukemiseen. 2000-luvun alkuvuosina kv-toiminnan määräosa poistettiin, koska katsottiin, että on kunkin puolueen oma asia, miten kv-toiminta eri puolueissa järjestetään. Puoluetoiminnan järjestämistä säätelevät useat eri lait sekä myös erillinen puoluelaki ja lait puolue- ja vaalirahoituksen julkisuudesta. Puolueiden taloudenpito on kansalaisjärjestöistämme julkisinta. Jossakin tilanteissa voi olla myös vaarana se, että julkinen valta omalla kontrollillaan ja ohjeillaan alkaa liikaa ohjata puolueiden toimintaa. Kansanvallan ytimessä olevina organisaatioina puolueiden autonomia tulisi olla mahdollisimman laaja.

Aloitteet

197

Suomessa siirryttävä sukupuolineutraaliin puoluerahoitukseen

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Sosialidemokraattinen liike on ollut globaalin tasa-arvotyön edelläkävijä. Sosialidemokratialla on vuosien saatossa ollut merkittävä rooli naisten ja miesten tasa-arvo-ongelmien politisoimisessa sekä ratkaisemisessa.

Nykyisin puoluerahoituksesta tietty prosentti menee puolueiden naisliittojen työn tukemiseen. Osuutta on perusteltu naisliittojen tekemällä tasa-arvotyöllä. Hallitusneuvotteluissa 2011 sovittiin, että puoluetuesta kohdennetaan 10 prosenttia naisliittojen työhön entisen 12 prosentin sijaan.

Sosialidemokratia edistyksellisenä tasa-arvoliikkeenä näkee tasa-arvotyön laajempana kuin pelkästään naisliittojen tekemänä työnä. Viime vuosina myös yhteiskunnallinen keskustelu miesten kohtaamista sukupuolittuneen yhteiskunnan ongelmista on kanavoitunut entistä voimakkaammin tasa-arvokeskusteluna ja miehet ovat järjestäytyneet omiksi tasa-arvoryhmikseen. Puolueiden tasa-arvotyötä tulee entisestään vahvistaa ja nähdä se laajempana. Siksi puoluerahoituksen 10 %:ia tulee jatkossa kohdentaa puolueiden yleisen tasa-arvotyön tukemiseen sekä nähdä feminismi laajempana sukupuolittuneen yhteiskunnan purkamiseen tähtäävänä tavoitteena.

Tölö Unga Socialister ry esittävät SDP:n puoluekokoukselle, että

Suomessa on siirryttävä sukupuolineutraaliin puoluerahoitukseen siten, että puoluetuesta naistoimintaan kohdennettava 10 prosenttia on jatkossa kohdennettava puolueiden yleiseen tasa-arvotyöhön.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 221