Puoluekokousaloite 200

  • 200 Puolueen nuorisojäsenmaksu poistettava

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous toteaa, että sääntöjen mukaan jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen kuuluu puoluevaltuuston tehtäviin ja viittaa muilta osin päätökseen puolueen jäsenmaksuista kaudelle 2013-2014.

Toteutuminen

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous toteaa, että sääntöjen mukaan jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen kuuluu puoluevaltuuston tehtäviin ja viittaa muilta osin päätökseen puolueen jäsenmaksuista kaudelle 2013-2014.

Puoluehallituksen lausunto

Puoluevaltuustolla on jäsenmaksuista päätettäessä mahdollisuus menetellä aloitteessa mainitulla tavalla. Jäsenmaksujen vaikutuksesta jäsenyyteen on ristikkäisiä mielipiteitä. Aloitteessa mainittuun ongelmaan, että jäsenmaksutuloja ei nuorisojäseniä olevassa yhdistyksessä ole, on myös se ratkaisu, että yhdistys päättää ylimääräisestä jäsenmaksustaan.

Aloitteet

200

Puolueen nuorisojäsenmaksu poistettava

Herttoniemen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Vuonna 2011 SDP:n nuorisojäsenmaksu oli 10,50€ varsinaisen jäsenmaksun ollessa 49€. Puolueosastoille tilitetään näistä maksuista 30 %. Osastojen puolueelta osoitetut tulot nuorista jäsenistään ovat siis noin 1/5 normaalia jäsenmaksua maksavaan henkilöön verrattuna. Tämä aiheuttaa etenkin keski-iältään nuorille osastoille toimintaresurssien vajausta.

SDP tarvitsee lisää nuoria jäseniä. Heitä on helppo saada mukaan matalan kynnyksen toimintaan panostaviin, keski-iältään nuoriin osastoihin. Nykyisellään nuoriso-osastot kuitenkin kärsivät yllä mainituista seikoista johtuvista alhaisista jäsenmaksutuotoista. Tämä puolestaan hankaloittaa mielekkään toiminnan järjestämistä.

Puolueen jäsenellä on jo nyt käytössään mahdollisuus anoa jäsenmaksuunsa alennusta osaston säännöissä määrättyjen perusteiden täyttyessä ja puolueosaston johtokunnan hyväksyessä anomuksen riippumatta iästään.

Herttoniemen Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

SDP luopuu nuorisojäsenmaksusta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 223