Puoluekokousaloite 195

  • 195 Maaseudun työväentalot ja puolueen järjestöuudistus

Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous pitää edelleen tärkeänä, että ns. seurantaloavustuksen määrärahat säilyvät riittävinä tarpeeseen nähden. Puoluekokous edellyttää, että puolueen toimintamalleja uudistettaessa huomioidaan eri tasoilla olevien järjestöjen taloudelliset mahdollisuudet hyödyntää näitä.

Toteutuminen

a:1:{i:0;a:1:{s:7:"content";s:85:"

Valtion tulo- ja menoarvioissa on huomioitu seurantaloavustukset.

";}}

Päätösesitys Muutosesitykset

Puoluekokous pitää edelleen tärkeänä, että ns. seurantaloavustuksen määrärahat säilyvät riittävinä tarpeeseen nähden. Puoluekokous edellyttää, että puolueen toimintamalleja uudistettaessa huomioidaan eri tasoilla olevien järjestöjen taloudelliset mahdollisuudet hyödyntää näitä.

Puoluehallituksen lausunto

Aloitteessa kannetaan aiheellisesti huolta puolueosastojen resurssien riittävyydestä niin poliittiseen toimintaan kuin mahdolliseen oman työväentalon ylläpitämiseen. Suomalainen järjestökulttuuri on ollut se, että yhdistykset hankkivat pääsääntöisesti toimintansa edellytykset jäsenistöstään ja muista lähiyhteisöistä. Puolue on aikanaan keskeisesti vaikuttanut siihen, että työväentaloille kuten muillekin ns. seurantaloille on saatavissa korjausmäärärahoja. Tämän avustuksen säilyttäminen ja kehittäminen ovat välttämättömiä. Puolue ei ole tukenut yhdistystasoa suoralla taloudellisella tuella. Jäsenmaksujen keskitetty perintä ja jakaminen puoluevaltuuston päättämällä tavalla on säännöllinen taloudellinen yhdysside. Muutoin puolue pyrkii luomaan kaikille yhdistyksille tasapuolisesti ja edullisesti käytettäviä palveluja ja toimintamalleja. Paikallistason toiminnan rahoitus on pääosin paikallisen toiminnan tehtävä. Yhteiskunnallista keskustelua on käyty rahoituksesta mm. kunnallisen puoluetuen kehittämiseksi. Työväentalojen käyttöpohjan laajentaminen on luonnollisin ratkaisu talojen talousongelmiin, mutta käyttöpohjan laajentaminen väestökatoa kärsivillä alueilla ei ole helppoa.

Aloitteet

195

Maaseudun työväentalot ja puolueen järjestöuudistus

Visuveden Työväenyhdistys Kehitys ry:n aloite

Työväentalot maaseutupaikkakunnilla ovat edelleen kaiken järjestötoiminnan lähtökohtana, ilman niitä ei ole mitään elävää toimintamahdollisuutta pienillä paikkakunnilla mistä palvelut ja työpaikatkin katoavat. Näiden talojen ylläpidosta tulisi myös puolueen kantaa huolta vaikka ensisijaisesti huoli onkin paikallisella järjestöväellä rakennuskulttuurinsa säilyttämisestä.

Puolue on edesauttanut työväentalojen korjausmäärärahojen kautta näiden talojen kunnostusta ja ne ovat nykyään suurelta osin hyvässä kunnossa. Kaikki tämä on samalla merkinnyt sitä, että talojen vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat kohonneet ennalta arvaamattomalla tavalla ja varsinainen järjestötoiminta varojen puutteessa hoidetaan sitten vasta toissijaisesti, mikäli varoja liikenee käytettäväksi esimerkiksi järjestötoiminnan kehittämiseen tai ylipäätään varsinaiseen toimintaan.

Koska tilanne on hyvin monien pienien yhdistyksien kohdalla tämä, niin puolueen tulisi se tiedostaa ja luoda mahdollisuuksia todelliselle järjestöuudistukselle taloudellisessa mielessä maaseutua unohtamatta tai ennen pitkää puolueen toiminta keskittyy kaupunkien ja suurten taajamien piiriin.

Visuveden Työväenyhdistys Kehitys ry esittää, että

SDP ja sen toimijat kaikessa päätöksenteossa pitävät huolta riittävän rahoituksen turvaamisesta maaseudun pienille työväenyhdistyksille ja toimivat niin, että puolueen järjestöuudistus on mahdollista talojen ylläpidon ohella niissäkin yhdistyksissä, joiden kaikki tulot menevät oman kiinteistön ylläpitämiseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 219