Puoluekokousaloite 193

  • 193 Esitys puolueen jäsenmaksuksi vuosiksi 2013-2014

Puoluekokouksen päätös

Vuosina 2013-2014 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat: luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi. luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut Puoluekokous edellyttää, että puoluevaltuusto ja -hallitus seuraavat tarkoin jäsenvelvoitteiden noudattamista jäsenmaksujen maksamisessa. Muilta osin noudatetaan puolueen sääntöjä jäsenmaksujen ja ylimääräisten jäsenmaksujen perimisen suhteen.

Toteutuminen

Toimittu puoluekokouksen ja puoluevaltuuston päätösten mukaisesti.

Päätösesitys Muutosesitykset

Vuosina 2013-2014 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat: luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi. luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut Puoluekokous edellyttää, että puoluevaltuusto ja -hallitus seuraavat tarkoin jäsenvelvoitteiden noudattamista jäsenmaksujen maksamisessa. Muilta osin noudatetaan puolueen sääntöjä jäsenmaksujen ja ylimääräisten jäsenmaksujen perimisen suhteen.

Puoluehallituksen lausunto

Vuosina 2013-2014 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat: luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi. luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut Puoluekokous edellyttää, että puoluevaltuusto ja -hallitus seuraavat tarkoin jäsenvelvoitteiden noudattamista jäsenmaksujen maksamisessa. Muilta osin noudatetaan puolueen sääntöjä jäsenmaksujen ja ylimääräisten jäsenmaksujen perimisen suhteen.

Aloitteet

193

Esitys puolueen jäsenmaksuksi vuosiksi 2013-2014

Puoluehallituksen esitys

Jäsenmaksujen määräytymisperuste

Puolueen sääntöjen 10 § säätää jäsenmaksuista seuraavaa:

”Puolueosaston jäsenen on maksettava kalenterikuukausittain määräytyvä jäsenmaksu, jonka määräytymisperusteet ja maksuluokat varsinainen puoluekokous vahvistaa. Tähän jäsenmaksuun, jota kutsutaan täydeksi jäsenmaksuksi, sisältyy puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön ja puolueen jäsenmaksu. Puoluevaltuusto määrää täydestä jäsenmaksusta puolueen järjestörakenteen eri osille tulevat maksut.

Puoluevaltuusto päättää varsinaisen puoluekokouksen vahvistamien täyden jäsenmaksun määräytymisperusteiden mukaisesti puolueen täydestä jäsenmaksusta sekä puolueen ylimääräisistä jäsenmaksuista. Ensimmäinen täysi jäsenmaksu on maksettava siltä kalenterikuukaudelta, jona maksuvelvollinen on hyväksytty puolueosaston jäseneksi.

Hakemuksesta voidaan puolueosaston päätöksellä jäsenen jäsenmaksua alentaa asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisen, työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden tai muun sosiaalisen syyn vuoksi noudattaen puoluekokouksen vahvistamaa jäsenmaksuluokitusta.

Puolueosaston jäsen, joka elää yksinomaan kansaneläkkeen varassa, voidaan hakemuksesta puolueosaston päätöksellä vapauttaa kokonaan jäsenmaksusta.

Jäsen, joka on täyttänyt 65 vuotta ja maksanut täyden jäsenmaksun vähintään 30 vuodelta tai on ollut täydestä jäsenmaksusta edellä mainituissa tapauksissa vapautettuna, on vapautettava 1. momentissa mainitusta jäsenmaksusta.

Erikoistarpeisiin, kuten kokous-, vaalivalmistelu-, kurssitoiminta- ynnä muiden sellaisten kulujen peittämiseen, on puoluejärjestöillä oikeus hankkia varoja määräämällä jäsentensä maksettavaksi ylimääräisiä jäsenmaksuja.”

Puolueen säännöt ovat varsin joustavat ja antavat puoluekokoukselle ja puoluevaltuustolle mahdollisuuden tehdä varsin joustavia päätöksiä jäsenmaksusta. Edelleen yhdistyksillä on varsin monia omaan päätökseen liittyviä mahdollisuuksia tulla maksukyvyn perusteella jäsentä vastaan, jos jäsenmaksut osoittautuvat esteeksi jäsenyydelle.

Kuluvan vuoden 2012 jäsenmaksuista on voimassa puoluevaltuuston syyskokouksen 2011 päätös:

Jäsenmaksut 2012

luokka I: ei jäsenmaksua

luokka II : nuoret alle 25 vuotta 11.00 euroa sääntöjen mukaisin sosiaalisin perustein alennettu jäsenmaksu 22 euroa

luokka III:  51.00 €/vuosi

luokka V: Tukijäsenmaksu omalle puolueosastolle varsinaisen jäsenmaksun lisäksi 110 euroa vuodessa jäseneltä, joiden kuukausitulo ylittää 3 500 euroa.

Kannatusjäsenmaksun alaraja on 15 euroa vuodessa.

Lisäksi puoluevaltuusto päätti, että jäsenmaksujen jako eri puolueorganisaatioiden kesken on seuraava: piirien osuus 50, puolueosastojen osuus 30 sekä puolueen osuus 20 prosenttia.

Jäsenmaksujen kokonaiskertymät ja jäsenmaksua maksaneiden jäsenten määrät olivat päättyneellä puoluekokouskaudella seuraavat:

Taulukko
Katso aloitekirjan sivulta 218.

Jäsenvelvollisuudet ja –oikeudet tulee olla tasapainossa. Vain jäsenvelvoitteensa täyttäneet jäsenet ovat puolueessa päättäjiä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 217